Poniedziałek, 21 października 2019. Imieniny Celiny, Hilarego, Janusza

Pokaż pisankę i wygraj bilet do kina 7D

2013-03-29 16:07:07 (ost. akt: 2013-03-30 06:16:52)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Wielkanocny zwyczaj nakazuje obdarowanie bliskich drobnymi upominkami. Nam bliscy są wszyscy Czytelnicy, dlatego wszystkich zachęcamy do wspólnej zabawy. Dla rodziny (2 dorosłe osoby + 2 dzieci) mamy zaproszenie do kina Cinema 7D Rider Cinema.

Jak je zdobyć? Wystarczy przesłać do nas zdjęcie wielkanocnej pisanki (wykonanej przez dziecko do lat 12). O tym, która pisanka będzie najpiękniejsza, zadecydują nasi Czytelnicy w głosowaniu smsowym.

Regulamin plebiscytu "Wybieramy najpiękniejszą pisankę"
§ 1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu "Wybieramy najpiękniejszą pisankę" (zwanego dalej Plebiscytem).
§ 2
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).
§ 3
Plebiscyt trwa od 02.04.2013r. do 15.04.2013r.
§ 4
1. W Plebiscycie biorą udział dzieci w wieku do lat 12, którzy wykonają pisanki, a następnie ich zdjęcia zostaną przesłane na adres gazeta@dziennikelblaski.pl
2. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
- zdjęcie pisanki
- imię dziecka, które ją wykonało
- kontaktowy nr telefonu do rodzica (lub opiekuna) dziecka
§ 5
1. Nagrodą w plebiscycie będzie zaproszenie dla rodziny (2 dorosłych + 2 dzieci) na seans familijny do 7D Rider Cinema.
2. Nagrody rzeczowe nie są wysyłane pocztą.
3. Nagrody nie podlegają wymianie.
§ 6
Głosowanie na najpiękniejszą pisankę odbywa się za pomocą SMS-ów o treści de.jajo.X, gdzie X to numer przypisany danej pisance . SMSy należy nadsyłać na numer 71160 do 15.04.2013 r. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.
§ 7
1. SMS-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Każdy uczestnik głosowania może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
§ 8
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem przez powołaną specjalnie do tego celu Komisję Plebiscytową. Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych SMS-ów,
b) podpisy członków Komisji Plebiscytowej.
§ 9
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się 16.04.2013r. na stronie dziennikelblaski.pl oraz w ciągu tygodnia w "Dzienniku Elbląskim".
§ 10
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Wysocka,
b) Sylwia Warzechowska,
c) Arkadiusz Kolpert,
§ 11
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt — reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§ 12
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
§ 13
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
§ 14
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi SMS-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.
§ 15
1.Dane osobowe przekazywane organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego administratorem tych danych osobowych w celu wyłonienia laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.
§ 16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
§ 17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§ 18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl.

Źródło: Dziennik Elbląski