Piątek, 29 maja 2020. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Narysuj robota i zgarnij klocki lego

2013-05-18 12:01:00 (ost. akt: 2013-05-18 09:16:51)
Arkadiusz Dejnarowicz z moj-robot.pl prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z robotyki

Arkadiusz Dejnarowicz z moj-robot.pl prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z robotyki

Autor zdjęcia: Karolina Krajewska

Na autorów trzech najciekawszych prac plastycznych przedstawiających robota czekają nagrody - klocki firmy Lego ufundowane przez portal moj-robot.pl.

Wystarczy kartka papieru, do tego mazaki, kredki, farby, by... namalować robota. I tutaj nie ma żadnych ograniczeń, liczy się pomysłowość! Zdjęcia prac Waszych dzieci (pt. "Mój wymarzony robot") można przesyłać na adres gazeta@dziennikelblaski.pl lub można także przynieść je do naszej redakcji (przy ul. Rybackiej 35).

To nasi Czytelnicy wybiorą, ich zdaniem, najładniejszy rysunek przedstawiający robota marzeń. Na autorów trzech najciekawszych prac czekają nagrody - klocki Lego ufundowane przez moj-robot.pl. Zatem do dzieła! Rysunki zaprezentujemy na naszych łamach, będzie można je także oglądać na stronie www.dziennikelblaski.pl, gdzie dostępny jest także regulamin konkursu. Mogą wziąć w nim udział dzieci do lat 12.
sw

Przeczytaj Regulamin

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu „Mój wymarzony robot” (zwanego dalej Plebiscytem).

2. Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem) o kapitale zakładowym 8.301.000,00 zł..
3. Konkurs trwa od 20.05. 2013 r. od godz. 00:00 do 25.06. 2013 r. do godz. 23:59.


§2
Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
2. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za wyraźną uprzednią zgodą rodziców bądź opiekunów.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

§3
Zasady konkursu
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną zdjęcia/skanu pracy plastycznej na gazeta@dziennikelblaski.pl lub samej pracy pocztą na adres: ul. Rybacka 35, 82 - 300 Elbląg w terminie od 17.05. 2013 r.do 15.06.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2. Tematem prac plastycznych biorących udział w Konkursie jest wyłącznie wizerunek robota.
3. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę plastyczną na Konkurs.
4. Prawidłowe zgłoszenie prac przez Uczestnika do Konkursu powinno zawierać:
a) dane uczestnika: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia.
b) numer telefonu do kontaktu.
Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Prace zgłoszone do Konkursu w nieprawidłowy sposób nie wezmą udziału w konkursie.
6. Prace dostarczone przez uczestników zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl w celu umożliwienia głosowania sms’owego.
7. Głosowanie na najlepszą pracę odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych na numer 71601 w terminie od 20.05.2013 r. od godz. 00:00 do 25.06.2013 r. do godz. 23:59

8. Koszt jednego sms-a wynosi 1,23 zł brutto .
9. Zwycięzcą Konkursu zostanie trzech Uczestników, których prace plastyczne uzyskają największą liczbę głosów oddanych przez głosowanie sms.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na łamach „Dziennika Elbląskiego” oraz strony internetowej www.dziennikelblaski.pl
11. Opiekunowie zwycięzców o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie przez Organizatora 26.06.2013r.
12. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.
13. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
14. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

15.Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms-ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.
16. Bilingi sms-ów nadesłanych w Konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.
17. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zadośćuczynić wszelkim roszczeniom osób trzecich, które zgłoszą jakiekolwiek żądania w stosunku do Organizatora Konkursu związane z naruszeniem ich praw autorskich.
18. Z chwilą odbioru nagrody autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy przechodzą na własność Organizatora.

§4
Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Organizator przewidział 3 nagrody w postaci klocków lego.
2. Nagrodzonych zostanie 3 autorów tych prac, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Konkursie.
3. Wartość nagrody nie przekracza 760 zł netto
4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§5
Skargi
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs- reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§6
Ochrona Danych Osobowych
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu. Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§7
Postanowienia Końcowe
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Sylwia Warzechowska ,
b) Arkadiusz Kolpert,
c) Jarosław Grabarczyk

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl

Źródło: Dziennik Elbląski