Piątek, 17 stycznia 2020. Imieniny Antoniego, Henryki, Mariana

Regulamin plebiscytu Super Belfer 2013 Dziennika Elbląskiego

2013-09-06 09:45:52 (ost. akt: 2013-09-10 09:51:16)


§1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia
konkursu za pomocą sms na Super Belfra Dziennika Elbląskiego 2013 (zwanego
dalej Konkursem).§2.

Organizatorem Konkursu jest "Edytor" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej
Organizatorem).§3.

Konkurs trwa od dnia 06 września 2013 r. do dnia 11 października 2013r.§4.

1. W konkursie mogą brać udział nauczyciele i nauczycielki zgłoszeni przez
 uczniów do redakcji Dziennika Elbląskiego. 

Zgłoszenie nauczyciela/nauczycielki do udziału w konkursie następuje poprzez
nadesłanie maila wraz z krótkim uzasadnieniem na adres:
gazeta@dziennikelblaski.pl, telefonicznie pod nr 55 611-46-00 lub pocztą 
tradycyjną na adres Dziennik Elbląski, ul. Rybacka 35, 82-300 Elbląg w
terminie do 21 września (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data
 stempla pocztowego, w przypadku zgłoszenia telefonicznego zgłoszenia 
przyjmowane są do 20 września).2. Zgłoszony do udziału w plebiscycie 
nauczyciel ma prawo odmówić lub zrezygnować na każdym etapie plebiscytu z 
dalszego w nim udziału. W takim wypadku osoby głosujące na takiego 
nauczyciela nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego
 kandydaturę głosów.
§5.

Tytuł Super Belfra otrzyma nauczyciel, która uzyska największą liczbę
prawidłowo oddanych głosów w Konkursie do 11 października do północy.§ 6.

Głosowanie na Super Belfra odbywa się za pomocą sms'ów nadsyłanych na numer
71160.
 Koszt jednego sms'a wynosi 1,23 zł brutto.§7.

Prawidłowo oddanym głosem w Konkursie jest głos oddany za pomocą sms'a
wysłanego z telefonu komórkowego na numer 71160.
 Sms'y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu. 
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.§8.

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.§9.

Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów; 
liczbę nadesłanych sms'ów;
 podpisy osób wykonujących w/w czynności.§10.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronie internetowej
 dziennikelblaski.pl 14 października 2012 roku, a także na łamach "Dziennika
Elbląskiego" (termin publikacji zostanie podany w terminie późniejszym, jest
 uzależniony od względów technicznych).§11
.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów,
 czuwać będzie komisja w składzie:

Maciej Osowicki,

Sylwia Warzechowska,

Arkadiusz Kolpert§12
.
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w związku z Konkursem będą
przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych
Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu.

 Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest
Organizator.§13
.
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z
uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs-reklamacja" w
terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji
decyduje data stempla pocztowego).§14.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
§15.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.§16.

Bilingi sms'ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie
 Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji
związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.§17.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń,
których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
 przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
 problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
 przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub
nie zależnych od Organizatora;
 udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i 
szkody tym spowodowane.§18

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności: 
jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie
Konkursu.§19

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl.