Niedziela, 25 sierpnia 2019. Imieniny Belii, Ludwika, Luizy

Zakochana para na walentynkową okładkę. Sprawdź, kto prowadzi

2014-01-02 08:18:31 (ost. akt: 2014-02-03 11:15:30)
Zdjęcie Justyny i Adriana znalazło się w ubiegłym roku na pierwszej stronie walentynkowego wydania Dziennika Elbląskiego

Zdjęcie Justyny i Adriana znalazło się w ubiegłym roku na pierwszej stronie walentynkowego wydania Dziennika Elbląskiego

Autor zdjęcia: Michał Skroboszewski

Sesja zdjęciowa i Wasze zdjęcie 14 lutego na okładce Dziennika Elbląskiego – oto co przygotowaliśmy dla odważnych zakochanych, którzy zgłoszą się do naszego plebiscytu.

Nie macie pomysłu na wyjątkowe walentynki? To proste! Zgłoście się do naszego plebiscytu, a może się okazać, że to Wasze zdjęcie znajdzie się na okładce Dziennika Elbląskiego w dzień zakochanych. 
Jak zgłosić się do zabawy? Wystarczy wysłać do nas Wasze zdjęcie! Trzeba mieć także ukończone 18 lat (obie osoby) oraz napisać oświadczenie, że zakochani akceptują warunki regulaminu.

Nasi Czytelnicy, w głosowaniu sms-owym, wybiorą parę, która ich zdaniem powinna znaleźć się 14 lutego na okładce Dziennika Elbląskiego.
Na zdjęcia odważnych par czekamy do 31 stycznia, można je wysyłać na adres: gazeta@dziennikelblaski.pl. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz w papierowych wydaniach.
Głosowanie na zakochaną parę potrwa do 6 lutego do godz. 23.59.

Zwycięskiej parze zrobimy sesję zdjęciową. Później jedna z fotografii znajdzie się na okładce walentynkowego wydania.

Na nich możesz głosować:
1.Sabina i Rościsław
Wyślij sms o treści de.walentynki.1 na nr 71160. koszt sms to 1,23 z VAT


2.Agata i Michał

Wyślij sms o treści de.walentynki.2 na nr 71160. koszt sms to 1,23 z VAT


3.Aneta i Łukasz
Wyślij sms o treści de.walentynki.3 na nr 71160. koszt sms to 1,23 z VAT

4. Paulina i Andrzej
Wyślij sms o treści de.walentynki.4 na nr 71160. koszt sms to 1,23 z VAT

5. Ewa i Paweł
Wyślij sms o treści de.walentynki.5 na nr 71160. koszt sms to 1,23 z VAT

6. Iwona i Marcin
Wyślij sms o treści de.walentynki.6 na nr 71160. koszt sms to 1,23 z VAT

7. Patrycja i Paweł
Wyślij sms o treści de.walentynki.7 na nr 71160. koszt sms to 1,23 z VAT

8. Klaudia i Adam
Wyślij sms o treści de.walentynki.8 na nr 71160. koszt sms to 1,23 z VA

9. Katarzyna i Maciej
Wyślij sms o treści de.walentynki.9 na nr 71160. koszt sms to 1,23 z VA
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą sms na Walentynkową Parę Dziennika Elbląskiego (zwanego dalej Plebiscytem).

§2
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 6 lutego 2014 r. do godziny 23.59.

§4.
W Plebiscycie mogą brać udział zdjęcia przedstawiające kobietę i mężczyznę (pełnoletnie pary - ukończone 18 lat).

W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.

Zgłoszenie par do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres e-mail : gazeta@dziennikelblaski.pl w terminie do 31 stycznia 2014 roku do godziny 23.59.

Prawidłowe zgłoszenie pary do plebiscytu powinno zawierać:
* 1 zdjęcie;
* zgodę obu osób na zdjęciu na wykorzystanie przez Organizatora wizerunków na potrzeby Plebiscytu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych oraz akceptuję postanowienia regulaminu”;
* dane obu osób: imię, nazwisko, miejscowość oraz numery telefonów do kontaktu.
Pary zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w plebiscycie.

Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisach internetowych Dziennika Elbląskiego oraz będą opublikowane w gazetowym wydaniu Dziennika Elbląskiego.

§5.
Tytuł Walentynkowej Pary Dziennika Elbląskiego otrzyma para, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Plebiscycie do dnia 6 lutego 2014 roku do godziny 23.59. Głosowanie rozpocznie się od pierwszego nadesłanego zdjęcia. Zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowane na okładce walentynkowego wydania Dziennika Elbląskiego (emisja 14 lutego 2014 roku).

§6.
Głosowanie na Walentynkową Parę Dziennika Elbląskiego odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych na numer 71160 o treści de.para.x - gdzie x to numer przypisany przez redakcję konkretnej parze.

Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto.

§7.
Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numer 71160.

Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
liczbę nadesłanych sms’ów;
podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscycie odbędzie się na stronach internetowych Dziennika Elbląskiego i w papierowym wydaniu Dziennika Elbląskiego.

§11.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
Natasza Jatczyńska,
Sylwia Warzechowska,
Arkadiusz Kolpert

§12
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez pary w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia pary Plebiscytu.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16.
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl.

Źródło: Dziennik Elbląski