Sobota, 18 września 2021. Imieniny Ireny, Irminy, Stanisława

Regulamin plebiscytu na najpopularniejszą jednostkę OSP w powiecie elbląskim i Elblągu 2013

2013-04-12 06:00:00 (ost. akt: 2013-04-11 20:37:12)

Regulamin plebiscytu na najpopularniejszą jednostkę OSP w powiecie elbląskim i Elblągu 2013 roku

§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na "Najpopularniejszą Jednostkę OSP Powiatu Elbląskiego i Elbląga 2013" (zwanego dalej Plebiscytem).

§2
Organizatorem Plebiscytu jest "Edytor" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem), kapitał zakładowy 8301000 złotych. Regon 470532106

§3.
1. Plebiscyt trwa od dnia 12 kwietnia br. do 2 maja 2013r.
2. W Plebiscycie bierze udział 51 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Elbląskiego i Elbląga.
3. Lista jednostek zamieszczona zostanie na stronie www.dziennikelblaski.pl oraz w Dzienniku Elbląskim.
4. Głosowanie polegać będzie na wysłaniu głosu sms'em pod numer 71160. Koszt jednego sms'a wynosi 1,23 zł brutto.

§4.
1. Tytuł Najpopularniejszej jednostki OSP otrzyma jednostka, która w głosowaniu sms otrzyma największą ilość głosów.

§5.
1. Głosem prawidłowo oddanym w Plebiscycie jest głos wysłany za pomocą smsa na nr 71160 do 2 maja 2013r. do godz. 23.59.
2. Smsy wysłane Organizatorowi po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
3. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
4. Liczenie głosów zostanie poparte bilingiem.

§6.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w dniu 10 maja 2012 r. w Dzienniku Elbląskim.

§7.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Sylwia Warzechowska
b) Arkadiusz Kolpert


§8.
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§9.
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu.

§10.
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Plebiscyt-reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§11.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§12.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§13.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane

§14.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§15.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl