Wtorek, 3 sierpnia 2021. Imieniny Augustyna, Kamelii, Lidii

Regulamin plebiscytu "Prawybory prezydenckie Elbląg 2013"

2013-06-03 19:01:24 (ost. akt: 2013-06-03 18:50:13)

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pn. "Prawybory prezydenckie Elbląg 2013" Dziennika Elbląskiego za pomocą głosowania sms (zwanego dalej Plebiscytem) na prezydenta miasta Elbląga 2013.

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 03.06.2013 do dnia 19.06.2013.


§4.
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5.
1. Plebiscyt wygra kandydat, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadsyłanych na numer 71160. Koszt sms’a wynosi 1,23 zł.

2. Kandydatami są osoby startujące w wyborach samorządowych na prezydenta Elbląga i zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Lista kandydatów opublikowana zostanie na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl oraz w Dzienniku Elbląskim.

§6.
1. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numer 71160 i treści de.praw.x - gdzie x to numer przypisany konkretnemu kandydatowi w terminie do 19.06 do godz. 23.59. Koszt sms to 1,23 zł.

2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§7
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§8
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§9
Wyniki Plebiscytu zostaną opublikowane na łamach „Dziennika Elbląskiego” 21 czerwca 2013 oraz na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl

§10
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Sylwia Warzechowska
b) Arkadiusz Kolpert

§11
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§12
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§13
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§14
Biling sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§15
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§16
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§17
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl.