Regulamin plebiscytu Dziewczyna Lata 2014 Dziennika Elbląskiego

2014-06-23 09:22:04(ost. akt: 2014-06-26 09:21:54)
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu „Dziewczyna Lata 2014 Dziennika Elbląskiego” jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Plebiscyt dotyczy wyboru Dziewczyny Lata 2014.
2. Zasięg plebiscytu obejmuje powiaty elbląski i braniewski, Elbląg i Braniewo.
3.W plebiscycie mogą brać udział kandydatki od 18 roku życia.
4. Zgłoszenie zdjęcia do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres gazeta@dziennikelblaski.pl w terminie do 15 sierpnia 2014 r. do godz. 23:59.
5. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:
- zgodę kandydatki na wykorzystanie przez Organizatora jej wizerunku na potrzeby konkursu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych oraz akceptuję postanowienia regulaminu”;
- dane kandydatki: imię, nazwisko, miasto zamieszkania, datę urodzenia
- numer telefonu do kontaktu.
6. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatek i opublikowania wyników.
7. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
8. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl
9. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
10. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

Art. 3. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Głosowanie trwa od dnia 27 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. do godz. 23:59.

Art. 4. ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie na „Dziewczynę Lata 2014” odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 31 sierpnia 2014r. do godziny 23.59 na nr 71160 o treści de.dl.x – gdzie x to numer przypisany konkretnej kandydatce.
3. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
4. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Tytuł „Dziewczyna Lata 2014” otrzyma kandydatka, której zdjęcie otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Art. 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Zdobywczyni pierwszego miejsca (Dziewczyna Lata 2014) zostanie zaprezentowana w jednym z wydań Dziennika Elbląskiego, a także na stronie intrenetowej www.dziennikelblaski.pl

Art. 6. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem
odbioru nagrody.

Art. 7. KOMISJA
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Arkadiusz Kolpert
b) Anna Dawid,
c) Remigiusz Korwiel

Art. 8. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 9. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.dziennikelblaski.pl .