Regulamin plebiscytu na Najpopularniejszego Radnego Elbląga i Powiatu Elbląskiego

2014-09-04 00:00:00(ost. akt: 2014-09-03 22:26:40)
Regulamin konkursu Najpopularniejszy Radny Elbląg i Powiatu Elbląskiego

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu za pomocą sms na Najpopularniejszego Radnego Elbląga i Powiatu Elbląskiego.

§2.
Organizatorem Plebiscytu „Najpopularniejszy Radny Elbląga i Powiatu Elbląskiego” jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania plebiscytu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach
— pierwszy etap odbędzie się w dniach 04.09.2014 -5.10.2014. W tym czasie wybrani zostaną najpopularniejsi radni w poszczególnych gminach powiatu elbląskiego, Rady Powiatu Elbląskiego oraz miasta Elbląg
— w drugim etapie konkursu, który będzie trwał od 6.10.2014 do 31.10.2014 spotkają się zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z etapu pierwszego: z każdej gminy powiatu elbląskiego, Rady Powiatu Elbląskiego oraz miasta Elbląg

§4.
1. Głosowanie w konkursie odbywa się za pomocą sms’ów według danych podanych na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl
2. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana radnemu za wysłanie SMSa wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł z VAT – 1 głos
2,36 zł z VAT – 3 głosy
3,69 zł z VAT – 5 głosów
Tytuł Najpopularniejszego Radnego Elbląga i Powiatu Elbląskiego otrzyma radny, który w drugim etapie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów do dnia 31.10.2014 do godz. 23.59

§5.
Ponad to każdy radny z największą liczbą głosów z poszczególnych gmin, Rady Powiatu Elbląskiego oraz miasta Elbląg otrzyma tytuł najpopularniejszego radnego w danej gminie.


§6.
Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§7.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§8.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
liczbę nadesłanych sms’ów;
podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§9.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronach internetowych Dziennika Elbląskiego oraz jego papierowym wydaniu.

§10.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
Arkadiusz Kolpert
Anna Dawid
Natasza Jatczyńska

§11.
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§12.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§13
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§14.
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§15.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
— problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
— przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
— udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§16.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§17
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl