Niedziela, 5 grudnia 2021. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Unijne wsparcie dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego

2014-09-30 06:00:54 (ost. akt: 2014-09-30 06:52:19)

Unijne wsparcie dotyczy projektu: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”, o którym pisaliśmy w publikacji dniu 23.09. (artykuł: Gmina Miasto Elbląg liderem projektu: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”).

Przypomnijmy: całkowity koszt Projektu wynosi: 1 963 320 zł brutto, z czego 90%, czyli 1 766 988 zł pokrywa UE i budżet państwa. Celem Projektu jest przygotowanie Elbląga oraz uczestniczących w Projekcie gmin z powiatów elbląskiego i braniewskiego do efektywnego wykorzystania funduszy unijnych w latach 2014-2020.

W ramach Projektu opracowywane są m.in. strategie branżowe stanowiące uszczegółowienie Strategii Rozwoju EOF. Strategie szczegółowe powstają są dla następujących sektorów: zrównoważonego transportu, ochrony środowiska naturalnego, innowacyjności, dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, promocji i stworzenia wizerunku EOF.

W dniach od 15 do 18 września odbyły się warsztaty prowadzone przez wykonawcę zamówienia: firmę EU Consult Sp. z o.o. z Gdańska z Liderem Projektu (Miasto Elbląg) i Partnerami (15 gmin i 2 powiaty: elbląski i braniewski) oraz uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, klastrami zrzeszającymi pracodawców z określonych branż, a także specjalistami dla każdej z omawianych dziedzin.
Celem warsztatów było konsultowanie zapisów powstających dokumentów nie tylko z realizującymi projekt jednostkami samorządu terytorialnego, ale również ze specjalistami branżowymi. Takie podejście ma zapewnić wysoką jakość przygotowywanych dokumentów oraz podkreślić partycypacyjny charakter projektu.
Pierwszym z prezentowanych dokumentów była Strategia Zrównoważonego Transportu.
W spotkaniu konsultacyjnym udział wzięli m.in. dyrektor Zarządu Portu Morskiego Elbląg, dyrektor i przedstawiciele spółki Tramwaje Elbląskie, dyrektor i przedstawiciel Zarządu Komunikacji Miejskiej, przedstawiciele Klastra ICT Amber oraz Elbląskiej Rady Klastrów.
Strategia Edukacji była dokumentem wzbudzającym największe zainteresowanie uczestników i największe emocje. Na temat opracowywanego dokumentu wypowiadali się: przedstawiciele uczelni wyższych: rektor PWSZ i przedstawiciel EUHE, przedstawiciele: Elbląskiej Rady Klastrów, Klastra ICT Amber, Klastra Turystycznego, Elbląskiego Klastra Metalowo-Maszynowego, przedstawiciele pracodawców, m.in. Opegieka, reprezentanci środowisk związanych z edukacją, w tym: Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, a także dyrektorzy szkół technicznych i zawodowych z terenu miasta.

We wszystkich warsztatach wzięli ponadto udział przedstawiciele: Urzędu Miejskiego w Elblągu, urzędów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w Projekcie, Elbląskiego Parku Technologicznego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Żuławskiego Ośrodka Badawczego o. Elbląg, Lokalnej Grupy Działania „Łączy nas Kanał Elbląski”, Stowarzyszenia Elbląg Europa i inni.
Na spotkaniach dla każdej strategii branżowej omówione i przedyskutowane zostały wnioski wynikające z wykonanej przez firmę EU Consult diagnozy, słabe i mocne strony Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego, szanse i zagrożenia, wizja, misja i cele, a także proponowane kierunki i scenariusze rozwoju obszaru. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wersji dokumentów strategii branżowych uwzględniających zgłoszone w trakcie warsztatów uwagi. Dokumenty te poddane zostaną konsultacjom społecznym w formule otwartych spotkań z mieszkańcami. Spotkania otwarte odbywać się będą w dniach: 9, 10, 13, 14 i 15 października o godzinie 17 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu (szczegóły dotyczące spotkań ukażą się w ogłoszeniach informujących o konsultacjach).

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w artykule z dnia 23 września, w dzisiejszej publikacji przybliżamy również temat inwestycji, dla której w ramach Projektu opracowana zostanie dokumentacja techniczna. Mowa tu o inwestycji: „Poprawa powiązań komunikacyjnych dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta Elbląga”. W dniu 26 września Prezydent Miasta Elbląga podpisał umowę, zgodnie z którą za kwotę: 574 410 zł brutto firma Znak Sp. z o.o. z Gdańska wykona opracowania studyjne i koncepcyjno-projektowe dla ww. zadania inwestycyjnego. Opracowane zostaną m.in. dokumentacja techniczna dla budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicą Akacjową i Lotniczą, ekspertyza porównawcza budowy tunelu drogowego w ciągu ulicy Lotniczej i budowy wiaduktu w ciągu ulic Lotniczej i Skrzydlatej oraz program funkcjonalno – użytkowy dla wybranego rozwiązania komunikacyjnego.
Na bazie opracowanej dokumentacji w przyszłej perspektywie finansowej UE, Elbląg planuje złożyć wniosek na realizację inwestycji, która połączy Zatorze z centrum miasta Elbląga, a pośrednio również z drogami ekspresowymi S7 i S22. Skomunikowanie tego obszaru wpłynie więc na poprawę warunków prowadzenia działalności dla istniejących przedsiębiorstw, podniesie również atrakcyjność inwestycyjną terenu dla nowych firm, zainteresowanych rozwojem na terenie Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Tak skomunikowany obszar dzielnicy Zatorze wskazany został w Strategii Rozwoju EOF jako miejsce pod lokalizację strefy przedsiębiorczości EOF. To idealne miejsce na połączenie w przyszłości funduszy unijnych, środków publicznych i prywatnych dla stworzenia Centrum Przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego. Centrum to w założeniu przyciągać ma firmy zajmujące się opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii we współpracy z Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz laboratoriami będącymi na wyposażeniu EPT. Strefa przedsiębiorczości EOF ma być nie tylko miejscem spotkań biznesu, ale także miejscem pomysłów na biznes ludzi młodych, którzy potrzebują wsparcia zarówno mentorskiego, jak i finansowego. Niezbędnym warunkiem rozwoju strefy przedsiębiorczości EOF będzie rozwój inkubatora przedsiębiorczości będącego w strukturach Elbląskiego Parku Technologicznego.

https://m.wm.pl/2014/09/z9/dscn3109-212777.jpg
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna