Niedziela, 23 stycznia 2022. Imieniny Fernandy, Jana, Rajmundy

Regulamin plebiscytu na 10. Najpopularniejszych Sportowców Dziennika Elbląskiego 2016

2016-11-21 13:55:39 (ost. akt: 2016-11-21 13:55:48)

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na 10 Najpopularniejszych Sportowców Dziennika Elbląskiego 2016 (zwanych dalej Laureatami) oraz zasady wyłonienia, spośród osób, które nadesłały sms’y plebiscytowe (zwanych dalej Czytelnikami) zdobywców nagród dla uczestników głosowania (zwanego dalej Zdobywcą Nagrody).

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa W.M., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON REGON 470532106.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 18.11.2016 do 03.02.2017 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
Tytuł 10 Najpopularniejszych Sportowców Dziennika Elbląskiego 2016 otrzyma 10 sportowców, którzy uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.

§7
Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 71160 o treści DE.SC.X - gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 18 listopada 2016 r. o godz. 00.01 i potrwa do 03 lutego 2017 r. do godz. 23.59.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Laureatów ze wskazaniem 10 osób, które zostaną Laureatami; 5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 11.02.2017 podczas gali w Elblągu. Wyniki będą też opublikowane na łamach Dziennika Elbląskiego, na stronie internetowej WWW.dziennikelblaski.pl.

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Arkadiusz Kolpert,
2/ Anna Dawid

§13
1. Osoby, które zagłosują w plebiscycie, biorą udział w konkursie, w którym do wygrania Organizator przeznaczył nagrody rzeczowe o wartości do 2 tysięcy złotych.
2. Żeby wziąć udział w konkursie należy 11 lutego 2017 roku między godz. 18.00 a godz. 20.00 wysłać sms, a w jego treści wpisać hasło zagrzewające elbląskich sportowców do walki- treść sms to de.pk.odpowiedź. Koszt sms to 1,23 zł z VAT. 
3. Nagrody trafią do autorów najbardziej kreatywnych haseł, wybranych przez komisję w składzie: przedstawiciele Dziennika Elbląskiego Arkadiusz Kolpert i Anna Dawid oraz zwycięzca plebiscytu na 10. Najpopularniejszych Sportowców Dziennika Elbląskiego 2016 r. 
4. Dane Zdobywców Nagród (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ujawnione w Dzienniku Elbląskim oraz serwisie internetowym www.dziennikelblaski.pl

§14
Dane Zdobywców Nagród w zakresie wskazanym w §13 pkt. 5 zostaną opublikowane w „Dzienniku Elbląskim”, a także na stronie internetowej Organizatora.

§15
1. Zdobywca Nagrody ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od jej wartości.
2. Nagrody wydane będą za pokwitowaniem po okazaniu dowodu opłaty podatku od nagrody.
3. W celu dokonania identyfikacji Zdobywca Nagrody winien okazać dokument tożsamości.
4. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

§16
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 30 dni od zawiadomienia o jej przyznaniu przez Organizatora prawo do nagrody wygasa. Staje się ona nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.

§17
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu:
wyłonienia Laureatów Plebiscytu,
wyłonienia Zdobywców Nagród,
wydania nagrody.

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§18
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§19
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

&20
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§21
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§22
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§23
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem WWW.dziennikelblaski.pl.