Poniedziałek, 5 czerwca 2023. imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

Regulamin wyborów Miss Czytelników Dziennika Elbląskiego

2018-03-14 08:55:47 (ost. akt: 2018-03-14 08:57:48)

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Miss Czytelników Dziennika Elbląskiego 2018.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 8 301 000 zł., KRS 0000009446, REGON 470532106, NIP 7291981028. Współorganizatorem plebiscytu jest firma Druk Gadżety Marketing Anna Samsel, organizator konkursu Miss Warmii i Mazur Elbląg.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 14.03.2018 r. do 23.03.2018 r. do godz. 23.59.

§4
W plebiscycie biorą udział wszystkie finalistki wyborów Miss Warmii i Mazur Elbląg w obu kategoriach wiekowych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
Tytuł Miss Czytelników Dziennika Elbląskiego uzyska jedna finalistka, która zdobędzie największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu. Otrzyma ona Srebrną Różę oraz biżuterię ufundowaną przez Pracownię Złotniczo-Jubilerską Lecha Plewińskiego.

§7
Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 71160 o treści DE.MISS.X - gdzie X to numer przypisany konkretnej kandydatce. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów;
3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
4/ ilość głosów oddanych na poszczególne kandydatki;
5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 24.03.2018 r. podczas gali finałowej Miss Warmii i Mazur Elbląg.

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1. Arkadiusz Kolpert,
2. Anna Dawid

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§15
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§16
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

&17
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§20
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl.