Wtorek, 25 stycznia 2022. Imieniny Miłosza, Pawła, Tatiany

Regulamin plebiscytu na Miss i Mistera Turbinaliów

2018-05-25 08:58:50 (ost. akt: 2018-05-25 08:59:06)

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Miss i Mistera Turbinaliów 2018 (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od 26 maja 2018 do 5 czerwca 2018 roku.

§4.
1. W plebiscycie mogą brać udział tylko studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, którzy zgłoszą się do plebiscytu.
2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu.
3. Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane tylko 22 maja w godz. 13-15 na terenie akademika przy ul. Wspólnej w Elblągu. By wziąć udział w plebiscycie należy wypełnić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby plebiscytu, zaakceptować postanowienia regulaminu. Podczas przyjmowania zgłoszeń wykonywane będą również zdjęcia.
4. Wykonane przez fotoreportera zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl, a także w jego papierowym wydaniu.
5. Zdjęcia kobiet i mężczyzn zostaną zamieszczone w dwóch odrębnych galeriach.

§5.
Tytuł Miss Turbinaliów 2018 otrzyma studentka, której zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Tytuł Mistera Turbinaliów 2018 otrzyma student, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.


§ 6.
1. Głosowanie na Miss Turbinaliów polega na wysłaniu SMS pod nr 71160 o treści de.miss.x – gdzie x to numer przypisany danej studentce. Koszt sms to 1,23 zł z VAT.
2. Głosowanie na Mistera Turbinaliów polega na wysłaniu SMS pod nr 71160 o treści de.mister.x – gdzie x to numer przypisany danemu studentowi. Koszt sms to 1,23 zł z VAT.
3. Głosowanie rozpocznie się 25 maja o godz. 12.00 i potrwa do 5 czerwca 2018 r. do godz. 23.59.
4. Na stronach internetowych będzie prezentowany ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§ 7.
1. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms-ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie dziennikelblaski.pl. Zwycięzcy zostaną zaprezentowani w papierowym wydaniu Dziennika Elbląskiego oraz w serwisie internetowym www.dziennikelblaski.pl.

§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja konkursowa w składzie :
Arkadiusz Kolpert
Elwira Kowalska
Aleksandra Szymańska

§12.
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Plebiscycie.
6. Po upływie terminu do składania reklamacji wszelkie dane osobowe pozysakane przez Organizatora w związku z realizacją Plebiscytu zostaną zniszczone.

§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl