Akcja zima w Elblągu. Sprawdź kto jakie drogi odśnieża

2019-01-08 11:22:49(ost. akt: 2019-01-08 11:30:05)

Autor zdjęcia: Mateusz Partyga

W związku z trwającym okresem zimowym urząd miasta przekazuje informacje dotyczące prowadzenia "Akcji zima"
W sezonie zimowym 2018/2019 w Elblągu stałym i doraźnym utrzymaniem objęte są :
- drogi publiczne i wewnętrzne, przystanki komunikacji miejskiej wraz ze Strefą Płatnego Parkowania – Departament Zarząd Dróg
- budynki komunalne wraz z terenami przyległymi - Zarząd Budynków Komunalnych
- parki, skwery i zieleńce oraz tereny cmentarzy komunalnych - Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
- placówki oświatowe i edukacyjne podległe Gminie Miasto Elbląg tj. szkoły, przedszkola, ośrodków szkolno-wychowawczych itp. - Departament Edukacji i Sportu
- obiekty użyteczności publicznej tj. kryta pływalnia ul. Robotnicza, CRW Dolinka ul. Moniuszki, kryte lodowisko ul. Karowa, przystań kajakowa ul. Radomska, obiekt noclegowy ul. Brzeska, hala CSB Al. Grunwaldzka, Atletikon oraz Stadion Miejski ul. Agrykola, stadion ul. Krakusa i ul. Skrzydlata - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- torowisko tramwajowe – Tramwaje Elbląskie

Zimowe utrzymanie powyższych obiektów i terenów wraz z niezbędną obsługa komunikacyjną należy odpowiednio:
dla dróg publicznych i dróg wewnętrznych gminnych (jezdni i chodników), przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej wraz ze Strefą Płatnego Parkowania DZD oraz budynków komunalnych wraz z terenami przyległymi do nich ZBK, na podstawie zawartych umów - Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., (EPGK) 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1.

Dla pozostałych wymienionych terenów miejskich tj. parków oraz cmentarzy, placówek oświatowych i edukacyjnych, obiektów użyteczności publicznej, torowiska tramwajowego bezpośrednio do zarządców terenów tj. ZZM, DEiS, MOSiR i TE, które realizują zadania we własnym zakresie.

Zgłoszenia dotyczące prowadzenia akcji zimowej i zagrożeń występujących podczas jej trwania można kierować odpowiednio do:
- drogi publiczne, przystanki komunikacji miejskiej, obszar SPP, tereny ZBK – całodobowo Dyspozytor Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, tel. 602-655-659, tel. 232-42-57 w. 39,47, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Elblągu - Departament Zarząd Dróg w Elblągu (tel. 239-32-95 lub 239-32-43),
- całodobowo Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 239-30-40,41)
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu - parki, skwery i zieleńce oraz tereny cmentarzy komunalnych - dyspozytor tel. 234-18-36
- Departament Edukacji i Sportu UM - szkoły, przedszkola żłobki – A. Budzelewski tel. 605-523-695, J. Leśniewska tel. 698-533-502
- MOSiR, obiekty użyteczności publicznej - T. Agejczyk tel. 534-039-513
- Tramwaje Elbląskie - całodobowo dyspozytor tel. 239-69-08

Drogi publiczne (około 220 km) objęte stałym utrzymaniem podzielone są na II kolejności utrzymania, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta.

Najwyższy standard tj. I kolejność utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska, oraz drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do II kolejności utrzymania zimowego.

Reszta miejskich ulic o znaczeniu osiedlowym oraz drogi wewnętrzne, zaliczone są do III kolejności utrzymania zimowego będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości, na podstawie zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.

Do usuwania skutków zimy wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, w ciągu 30 minut od wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W przypadku długotrwałych opadów prace prowadzone są w sposób ciągły, aż do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego.

W przypadku pozostałych terenów miejskich odpowiednie służby przystępują do usuwanie skutków w godzinach rannych tj. od godz. 5 do 6 i prowadzą prace do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego ciągów komunikacyjnych.

Termin całościowy realizacji akcji zima przypada na okres od 01.11.2018r.-30.04.2019r. W koniecznych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu gotowości zimowej firm wykonawczych poza ten okres.

Wykonawcy dysponują odpowiednią ilością sprzętu i tak :
w przypadku dróg publicznych jest to 8 piaskarko-solarek, 7 pojazdów z pługiem odśnieżnym na jezdnie oraz 10 sztuk pojazdów z pługiem na chodnikach, 4 koparko-ładowarki wraz z niezbędną ilością materiałów potrzebną do zwalczania śliskości.

W przypadku parków, skwerów i cmentarzy jest to 7 ciągników, 1 ładowarka, 3 samochody osobowe oraz 5 samochodów skrzyniowych w przypadku pozostałych terenów ciągi piesze odśnieżane są głównie ręcznie z częściowy wykorzystaniem sprzętu mechanicznego.

W przypadku gdy poszczególne jednostki miejskie dysponują dodatkowym wolnym sprzętem mechanicznym, jest on w pełni wykorzystywany w innych potrzebujących komórkach.

Pozostałe obszary miasta będące w utrzymaniu innych zarządców
Właściciele nieruchomości zobowiązani są również dbać o odśnieżanie dróg i chodników w granicach terenów, którymi zarządzają. Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach wojskowych, kolejowych itp.), firm i osób prywatnych. Ich obowiązkiem jest także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją stanowią własność (z wyjątkiem chodników, na których dopuszczony jest płatny postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania).

Właściciele nieruchomości muszą również dbać o stan techniczny m.in. urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości i zlokalizowanych na niej obiektów, tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu pieszych. Za egzekwowanie obowiązków zimowego utrzymania przez wszystkich właścicieli nieruchomości odpowiedzialna będzie Straż Miejska w Elblągu.
UM w Elblągu

Źródło: Dziennik Elbląski