Wtorek, 9 sierpnia 2022. imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Ruszył nabór do szkół podstawowych

2019-03-07 08:41:15 (ost. akt: 2019-03-07 08:47:46)
Sportowa szkoła podstawowa nr 3 w Elblągu

Sportowa szkoła podstawowa nr 3 w Elblągu

Autor zdjęcia: Michał Kalbarczyk

Wkrótce ruszy rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:
- na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności
- na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego elektronicznie wniosku lub deklaracji.

Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).
Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Kryteria naboru
L.p. Kryterium liczba punktów
1. kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg 20
2. kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg 8
3. rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja 4
4. wielodzietność rodziny kandydata 3
5. miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 2
6. kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły 2

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są oświadczenia dostępne w formie elektronicznej na stronie www.eped.pl oraz w szkołach.
Rekrutacja do klasy I Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2019/2020
Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. polskich Olimpijczyków przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej,
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy
właściwy dla sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie dodatkowe kryteria naboru:

1. Wielodzietność kandydata;
2. Niepełnosprawność kandydata;
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyjęcie do sportowej szkoły podstawowej,
2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
3. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej,
4. pisemne potwierdzenie spełniania kryteriów niezbędnych do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji (Uwaga, tylko w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na wniosek komisji rekrutacyjnej).
informacja UM Elbląg