Czwartek, 5 sierpnia 2021. Imieniny Emila, Karoliny, Kary

Wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

2020-04-21 19:00:00 (ost. akt: 2020-04-21 15:29:27)
zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: pixabay

Na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ELBLĄGU
ogłasza nabór wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

(art. 15zzc ustawy)

Przedsiębiorca składa dokumenty do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, w terminie od dnia 22.04.2020r. do dnia 05.05.2020r.
w następujący sposób:

1. Elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl
Wniosek wraz z umową i załącznikami MUSZĄ BYĆ PODPISANE (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) - nie należy dokonywać żadnych zmian w umowie, nie należy również umowy drukować, podpisywać ręcznie, skanować i dołączać tak podpisanego skanu.
Złożenie wniosku poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.
W przypadku wniosku potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, po jego pozytywnym rozpatrzeniu wymagane będzie podpisanie umowy przez przedsiębiorcę po przekazaniu jej przez tutejszy urząd.

2. Składając w zamkniętej kopercie do skrzynki umieszczonej przed głównym wejściem do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub Filii w Pasłęku lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg
WERSJA PAPIEROWA składa się z: 2 egzemplarzy umowy, wniosku i załączników.
Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana (czytelnie wraz z pieczątką). W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

• Kto może otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?
Osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (samozatrudnione), które prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 14 miesięcy.

• Warunki uzyskania wsparcia.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiane jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

• Co można zyskać?
Dofinansowanie może być przyznawane w przypadku spadku obrotów o:
1. co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 1.300zł),
2. co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 1.820zł),
3. co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 2.340zł).

• Na jaki okres może zostać przyznane dofinansowanie?
Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów zostały udostępnione tutaj
Szczegółowe informacje na temat wsparcia udzielane będą pod numerami telefonów: 55 237 67 69, 55 237 67 86, 55 237 67 32, 55 237 67 88

Powyższa forma wsparcia jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020.

Na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ELBLĄGU
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych
(art. 15zze ustawy)

Organizacja pozarządowa składa dokumenty do powiatowego urzędu pracy,
właściwego ze względu na swoją siedzibę, w terminie od dnia 22.04.2020r. do dnia 05.05.2020r. w następujący sposób:

1. Elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl.
Wniosek wraz z umową i wypełnionym arkuszem Excel (według wzorów zamieszczonych przy wniosku) przesyłane do Powiatowego Urzędu Pracy Elblągu MUSZĄ BYĆ PODPISANE przez upoważnione do tego osoby (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) - nie należy dokonywać żadnych zmian w umowie, nie należy również umowy drukować, podpisywać ręcznie, skanować i dołączać tak podpisanego skanu.
Złożenie wniosku poprzez platformę www.praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.
W przypadku wniosku potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, po jego pozytywnym rozpatrzeniu wymagane będzie podpisanie umowy przez organizację pozarządową po przekazaniu jej przez tutejszy urząd.

2. Składając w zamkniętej kopercie do skrzynki umieszczonej przed głównym wejściem do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub Filii w Pasłęku lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg
WERSJA PAPIEROWA składa się z: 2 egzemplarzy umowy, wniosku i załączników (w tym wszystkich wypełnionych zakładek z arkusza Excel).
Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana przez upoważnioną do tego osobę (czytelnie wraz z pieczątką). W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

• Kto i w jakiej sytuacji może otrzymać wsparcie?
Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

• Jaka jest wartość możliwego do otrzymania wsparcia i na jaki okres przysługuje?
Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r. i nie później niż w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:
1. co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
2. co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
3. co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

• Na jaki okres może zostać przyznane dofinansowanie?
Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez organizację pozarządową oświadczenia (stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy) oraz Załącznika nr 2 do Wniosku, w którym pracodawca oblicza wysokość spadku przychodów z działalności statutowej, wpisuje pracowników objętych umową i oblicza kwotę dofinansowania dla poszczególnych pracowników. Pierwsze oświadczenie jest składane wraz z wnioskiem, kolejne oświadczenia będą uruchamiać wypłatę świadczenia w następnych miesiącach.

Szczegóły, zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów dostępne są tutaj.
Informacje na temat wsparcia udzielane będą pod numerami telefonów: 55 237 67 69, 55 237 67 86, 55 237 67 32, 55 237 67 88


Powyższa forma wsparcia jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020.


DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ELBLĄGU
ogłasza nabór wniosków wniosków na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy


Przedsiębiorca składa dokumenty do powiatowego urzędu pracy,
właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy w następujący sposób:
przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania …

1. Elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl.
Wniosek wraz z umową i załącznikami MUSZĄ BYĆ PODPISANE (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) - nie należy dokonywać żadnych zmian w umowie, nie należy również umowy drukować, podpisywać ręcznie, skanować i dołączać tak podpisanego skanu.
Złożenie wniosku poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.
W przypadku wniosku potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, po jego pozytywnym rozpatrzeniu wymagane będzie podpisanie umowy przez przedsiębiorcę po przekazaniu jej przez tutejszy urząd.

2. Składając w zamkniętej kopercie do skrzynki umieszczonej przed głównym wejściem do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub Filii w Pasłęku lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg
WERSJA PAPIEROWA składa się z: 2 egzemplarzy umowy, wniosku i załączników.
Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana (czytelnie wraz z pieczątką). W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

Szczegóły, zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów zostały udostępnione tutaj.
Informacje na temat wsparcia udzielane będą pod numerami telefonów: 55 237 67 26, 55 237 67 49, 55 237 67 47, 55 237 67 61.

Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

UM Elbląg
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB