Elbląg: Interwencje Straży Miejskiej w sprawie psów puszczanych luzem

2022-04-26 06:01:00(ost. akt: 2022-04-25 14:14:53)

Autor zdjęcia: SM Elbląg

W kwietniu 2022 Straż Miejska w Elblągu przeprowadziła 13 interwencji na podstawie art. 77 kw. - tzw. puszczanie psa luzem.
W wyniku działań Straży Miejskiej w Elblągu związanych z puszczaniem psa luzem 5 interwencji zakończyło się wystawieniem mandatu karnego, 5 właścicieli zostało pouczonych o swoich obowiązkach, skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Elblągu, a w 2 przypadkach psy zostały odłowione przez strażników i bezpiecznie trafiły do swoich domów.

— W Elblągu obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe reguluje Rozdział 5 uchwały Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28.05.2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Elbląg — przypomina Straż Miejska.

I poucza: — Zgodnie z ww. uchwałą osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, poprzez: zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi, sprawowanie kontroli nad zachowaniem zwierząt, aby nie były uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.

I informuje o karach za puszczanie psów luzem: —
Zgodnie z artykułem 77§1 kw za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia grozi mandat karny w wysokości do 250 złotych. Natomiast, gdy sprawa trafi sądu, np. w wyniku odmowy przyjęcia mandatu karnego, grozi nam kara ograniczenia wolności, grzywna do 1000 złotych albo kara nagany. Zgodnie z artykułem 77§2 kw za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, grozić będzie mandat karny w wysokości 500 złotych, a gdy sprawa trafi do sądu, grozi nam kara ograniczenia wolności, grzywna do 5000 złotych albo kara nagany.