Obowiązki pracodawców w okresie upałów

2022-07-21 19:35:00(ost. akt: 2022-07-21 19:36:22)

Autor zdjęcia: Pixabay

Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców określone obowiązki względem pracowników związane zapewnieniem odpowiednich warunków pracy w okresie letnim. W szczególności pracodawca powinien zadbać o odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy oraz zapewnić zimne napoje, w zależności od temperatury i miejsca wykonywania pracy.

Normy temperatur na stanowiskach pracy


Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią, że w pomieszczeniach,
w których jest wykonywana praca, pracodawca powinien zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju świadczonej pracy, tj. jej metod oraz wysiłku fizycznego włożonego w jej wykonanie. Przepisy nie określają natomiast maksymalnej temperatury, która może występować w pomieszczeniach pracy – ustalone tylko zostały minimalne normy. Temperatura w pomieszczeniach pracy nie może być niższa niż 14°C, chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne. Z kolei w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C. Nie oznacza to, że temperatura w pomieszczeniach może osiągać wysokie normy - przyjmuje się, że w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna przekraczać 30°C, przy ciężkiej pracy fizycznej w hali: 28°C, a w warunkach szczególnych: 26°C.

Maksymalne normy temperatury w pomieszczeniach pracy zostały wskazane w przepisach wyłącznie dla pracowników młodocianych: pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30°C.

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników przy pracach wykonywanych w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest stale wyższa niż 30°C, ma on obowiązek zapewnić pracownikom klimatyzowane pomieszczenie do wypoczynku, wyposażone w stoły oraz krzesła z oparciem, spełniające wymagania ergonomii. Liczba miejsc siedzących powinna być nie mniejsza niż jedno miejsce na 5 pracowników korzystających z pomieszczenia, zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. Odległość od najdalej położonego stanowiska pracy do pomieszczenia klimatyzowanego nie powinna przekraczać 75 m. Co więcej, pracownicy zatrudnieni w takich warunkach powinni mieć możliwość skorzystania z natrysków.

Woda do picia dla pracowników


Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie w ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów. Obowiązek zaopatrzenia w wodę pitną ciąży na pracodawcy niezależnie od panujących warunków pracy oraz warunków atmosferycznych. Woda zdatna do picia może być dostarczana siecią wodociągową bądź pochodzić z dystrybutora.

Zimne napoje dla pracowników w czasie upałów


Jeżeli temperatura w pomieszczeniach, w których pracownicy wykonują pracę, przekracza 28°C, pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpłatnych napojów chłodzących. Jeśli pracownicy wykonują pracę na zewnątrz, pracodawca musi dostarczyć im napoje chłodzące, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C. Rodzaj i temperatura napojów chłodzących powinna być dostosowana do warunków wykonywania pracy.

Co ważne, kierując się ochroną zdrowia i życia pracowników, pracodawca z własnej inicjatywy lub na wniosek pracowników albo związków zawodowych może wprowadzić inne rozwiązania korzystne dla pracowników, a nie wskazane wprost w przepisach prawnych. Może np. podjąć decyzję o wprowadzeniu dłuższych przerw w pracy albo odpowiednim skróceniu czasu pracy.

Autor: Katarzyna Pałucka
źródło CDK Progressio