XVII Plebiscyt Dziennika Elbląskiego na 10 Najpopularniejszych Sportowców 2022 roku [REGULAMIN]

2022-11-02 08:13:46(ost. akt: 2023-02-24 18:06:25)
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia XVII Plebiscytu Dziennika Elbląskiego na 10 Najpopularniejszych Sportowców 2022 roku (zwanego dalej Plebiscytem)
§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP 729-198-10-28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000009446, o kapitale zakładowym 830 000 złotych, REGON 470532106.
§3
Plebiscyt trwa od godziny 12:00 dnia 04.11.2022 do godziny 12:00 dnia 03.02.2023 roku.
§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
§6
1. Tytuły Najpopularniejszych Sportowców Dziennika Elbląskiego 2022 r. otrzyma dziesięciu Sportowców, którzy uzyskają w głosowaniu największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms-ów.
2. Tytuł Działacza Roku 2022 r. otrzyma działacz, którego wybierze kapituła Dziennika Elbląskiego.
3. Tytuł Trenera Roku 2022 r. otrzyma trener, którego wybierze kapituła Dziennika Elbląskiego.
4. Tytuł Najpopularniejszego Klubu Sportowego 2022 roku otrzyma klub, który uzyska w głosowaniu największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms-ów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania kolejnych kategorii.
5. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie. W takim wypadku osoby głosujące na tego kandydata nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów, ani przeniesienia głosów na inną osobę

§7
1. Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms-em. Koszt jednego sms’a wynosi 2,46 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się o godzinie 12:00 w dniu 04 listopada 2022 r. i potrwa do dnia 03 lutego 2023 r. do godz. 12:00:00.
2. Każdy, kto wyśle SMS-a otrzyma specjalny darmowy kod, upoważniający do pobrania darmowego elektronicznego wydania Dziennika Elbląskiego” Po otrzymaniu kodu należy wejść na stronę: kupgazete.pl, a następnie wybrać "Dziennik Elbląski". Kup bieżące wydanie".
3. Na stronach internetowych widoczny będzie ranking sms-owy, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.
§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie poparte bilingiem.

§10
Protokół będzie zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość nadesłanych sms-ów;
3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
4/ ilość głosów oddanych na poszczególnych Sportowców ze wskazaniem 10 Sportowców, którzy otrzymali największą liczbę głosów;
5/ ilość głosów oddanych na poszczególne Kluby ze wskazaniem Klubu, który otrzymał największą liczbę głosów;
6/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 25.02.2023 roku podczas transmitowanej na żywo gali w Elblągu. Wyniki będą też opublikowane na łamach Dziennika Elbląskiego, na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl. Z uwagi na możliwość wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników.

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:
1. Kamila Kornacka,
2. Elwira Kowalska,
3. Jerzy Kuczyński.

§13
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r. (dalej „RODO”) , Organizator spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, NIP: 7291981028, email: internet@gazetaolsztynska.pl.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach i w oparciu o podstawy prawne jak niżej:
a. przetwarzanie jest niezbędne w celu przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia jego wyników i wyłonienia Laureatów i ew. zwycięzców nagród oraz ich wydania zgodnie z niniejszym Regulaminem; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas zgoda Uczestników - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń; wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez administratora oparty na art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c. dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących usług, szerzej opisanych w Regulaminie, podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze polegający na rozpatrywaniu reklamacji w ramach świadczonych usług, jak i niezbędność podjęcia przez administratora działań naprawczych w zakresie reklamowanych usług, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
d. dane przetwarzane są w celach rozliczenia administratora ze świadczonych usług pod kątem księgowym oraz podatkowym; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
3. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. pracownikom zatrudnionym przez administratora (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych),
b. prawnikom współpracującym z administratorem,
c. firmom księgowo-kadrowym współpracującym z administratorem oraz firmom kurierskim i pocztowym,
d. firmom prowadzącym badania marketingowe, ewaluacyjne oraz audytorskie,
e. dostawcom usług portali społecznościowych, pakietów biurowych w tym usług mailingowych, hostingowych oraz systemów informatycznych obsługujących usługi na stronie oraz operatorom płatności,
f. dostawcom usług wspierających działalność administratora;

4. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji Plebiscytu oraz przez okres potrzebny na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, , a następnie zostaną usunięte. Dane osobowe zdobywców nagród będą dodatkowo przechowywane w okresie realizacji roszczeń, w tym roszczeń cywilnych i podatkowych, a następnie zostaną usunięte.
5. W każdym czasie Uczestnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także mają prawo do przenoszenia danych osobowych. Ewentualne wyłączenia lub ograniczenia ww. praw będą miały swoje podstawy zgodnie z RODO.

6. W każdym czasie Uczestnicy uprawnieni są do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w oparciu o cel i podstawę prawną, o której mowa w pkt. 2 lit. b Regulaminu (uzasadniony interes prawny administratora).

7. W każdym czasie Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Uprawnienia z pkt. 5-7 mogą Państwo realizować korespondencyjnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail : rodo@wm.pl).

9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług oferowanych w Regulaminie, a brak podania tychże danych uniemożliwia podjęcie działań, o których mowa w pkt. 2 lit. c.

11.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.

12. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym celu, iż mieliby Państwo podlegać decyzji opartej na takim przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz wywołującej u Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływającej.

13.Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Czytelnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Czytelników głosujących w Plebiscycie. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu czytelników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-12 z tą różnicą, iż wyłącznym celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.

§14
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji

§15
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ szkody spowodowane, niezgodnym z postanowieniami niniejszego Regulaminu, udziałem osób w Plebiscycie;

§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami prawa przeprowadzenie Plebiscytu.
§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, siedzibie redakcji Dziennika Elbląskiego oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl.