środa, 29 marca 2023. imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona

W lutym wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego

2023-01-27 18:05:40 (ost. akt: 2023-01-27 10:28:01)

Autor zdjęcia: freepik

Jeszcze w grudniu minionego roku podjęto decyzję o utworzeniu Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego. Wybory do Rady, które zaplanowano na 23 lutego 2023, będą przeprowadzane w czterech okręgach wyborczych. Sprawdzamy, na czym będzie polegała rola MRP.

Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego zaplanowano na 23 lutego, będą przeprowadzane w czterech okręgach wyborczych, którymi są szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie (okręg nr 1), Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie (okręg nr 2), Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie (okręg nr 3) i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie (okręg nr 4).

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Braniewie, wybory w poszczególnych okręgach przeprowadzą komisje powoływane przez dyrektorów szkół.

Cele są jasne
Wszyscy wiemy, że młodzież jest naszą przyszłością. Celem działania Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego, według założeń, ma być przede wszystkim rozwijanie i upowszechnianie idei samorządowej, kształtowanie i utrwalanie postaw obywatelskich wśród młodzieży, a także zapewnienie młodym mieszkańcom powiatu aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i umożliwienie członkom Rady reprezentowania interesów młodzieży wobec organów powiatu i samorządów uczniowskich.

Rolą Rady będzie również aktywizacja samorządów uczniowskich i działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.

Jak rada będzie realizować swoje cele?

Między innymi poprzez zgłaszanie do starosty wniosków i zapytań dot. spraw związanych z młodzieżą. Członkowie Rady będą również opiniować projekty uchwał dot. młodzieży, przekazane im do konsultacji przez przewodniczącego Rady Powiatu Braniewskiego. Młodzi będą mogli również brać udział w opracowaniu działań strategicznych powiatu na rzecz młodzieży i współpracować z innymi jednostkami podczas organizacji młodzieżowych wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych czy edukacyjnych.


Wybiorą przewodniczącego

Wybory zaplanowano na 23 lutego, a kadencja w Radzie ma trwać dwa lata, licząc od daty ogłoszenia wyników wyborów w BIP. Członkiem Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego mogą zostać osoby, które mają status ucznia, nie są zawieszone w prawach ucznia i nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne ani nie orzeczono wobec nich środka wychowawczego, poprawczego lub wychowawczo-leczniczego.

Szkołom przysługuje następująca liczba mandatów: do 100 uczniów – 1 mandat, od 101 do 200 uczniów – 2 mandaty, od 201 do 500 uczniów – 4 mandaty, od 501 uczniów – 5 mandatów. Każdemu uczniowi przysługuje jeden głos, głosować można tylko osobiście.

Podczas pierwszej sesji Rada wybierze ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Do momentu wyłonienia przewodniczącego, Radę poprowadzi najstarszy wiekiem Radny, który wyrazi na to zgodę.
Warto dodać, że rola przewodniczącego jest bardzo ważna. To on odpowiadał będzie za zwoływanie sesji, ustalanie porządku obrad i przewodniczenie w nich. To przewodniczący będzie również przygotowywał projekt planu pracy Rady i kierował jej bieżącymi sprawami.
Sesje Rady mają odbywać się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Pierwszą z nich zwoła starosta braniewski w ciągu 30 dni od otrzymania protokołu z wyborów Radnych.