Najbardziej zdegradowane miejsca w Elblągu. Powstała diagnoza, trwają konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru do rewitalizacji

2023-02-08 15:45:41(ost. akt: 2023-07-03 20:55:43)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Miasto przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030. Dzięki specjalnej analizie wyznaczono 15 proc. powierzchni Elbląga, która jest obszarem najbardziej zdegradowanym, i rozpoczęto konsultacje społeczne związane z jego rewitalizacją.
Urząd Miejski w Elblągu sporządził raport wskazujący miejsca najbardziej zdegradowane w naszym mieście. Na podstawie opracowanej diagnozy wyznaczono obszar przeznaczony do rewitalizacji w najbliższych latach.

Według ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany to obszar, gdzie skupia się wiele negatywnych zjawisk społecznych (takich jak np. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość), a także występuje co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. W celu przeprowadzenia analizy, która wskazała, gdzie w Elblągu są obszary najbardziej zdegradowane, zebrano dane, które zostały poddane ocenie poprzez określone wskaźniki w zakresie bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niepełnosprawności, bezradności i zagrożenia wykluczeniem społecznym, uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, zmian demograficznych, sfery gospodarczej, sfery środowiskowej, sfery przestrzenno-funkcjonalnej i sfery technicznej.

Obszar rewitalizacji to według przepisów obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Według przeprowadzonej analizy wskazano dwanaście najbardziej zdegradowanych obszarów w Elblągu. Wyznaczono je w ramach obrębów ewidencyjnych Elbląga. Obejmują one m.in. dzielnice i obręby: Zdrój, Na Stoku, Łasztownia, Zawodzie, Wyspa Spichrzów, Osiek, Zatorze, Nowe Pole, Dąbki oraz część Witoszewa, Kępy Północnej i Śródmieścia.

Obrazek w tresci

Wskazany dzięki przeprowadzonej analizie obszar rewitalizacji, czyli obszar, na którym w Elblągu będą prowadzone przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zajmuje 11,98 km kw., co stanowi 15 proc. powierzchni miasta, a zamieszkuje go 28925 osób (czyli 27 proc. mieszkańców miasta).

Ustawa o rewitalizacji zakłada, że obszar rewitalizacji nie może mieć powierzchni większej niż 20 proc. powierzchni miasta i może być zamieszkały przez nie więcej niż 30 proc., liczby mieszkańców miasta. Dlatego też niecały wyznaczony obszar najbardziej zdegradowanych miejsc w Elblągu ma zostać objęty planowaną na najbliższe lata rewitalizacją. Wstępnie przyjęto, że rewitalizacji nie zostaną poddane w najbliższym czasie dzielnica Warszawskie Przedmieście, Na Stoku, Kępa Północna czy okolice dworca Elbląg-Zdrój.

Mieszkańcy Elbląga mogą przedstawić swoje ewentualne uwagi i propozycje zmian wraz z argumentacją w sprawie obszaru wyznaczonego do rewitalizacji: pisemnie — za pomocą formularza, który znajdziecie TUTAJ oraz ustnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Departamencie Strategii i Rozwoju ul. Łączności 1 (budynek USC, I piętro, pokój nr 14) w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski można składać do 2 marca.

Dodatkowo 13 i 14 lutego w Ratuszu Staromiejskim odbędą się spotkania związane z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji. 13 lutego o godz. 16.00 odbędzie się debata o obszarze rewitalizacji połączona z wykładem o zasadach planowania i prowadzenia rewitalizacji, a 14 lutego o godzinie 16.00 spotkanie konsultacyjne.

— Na obu spotkaniach zaprezentowany zostanie sposób prac nad wyznaczaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wyniki analiz. Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg oraz zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag — przekazał Urząd Miejski w Elblągu.