Elbląg. Kontrola kuratorium oświaty w Przedszkolu nr 8 przy ulicy Bema. Sprawa jest w toku

2023-03-15 15:25:31(ost. akt: 2023-07-03 16:22:10)
Rodzice mają nadzieję, że pat w sprawie Przedszkola nr 8 zostanie wkrótce przełamany, a w omawianej placówce od września będzie kontynuowane wychowanie przedszkolne.

Rodzice mają nadzieję, że pat w sprawie Przedszkola nr 8 zostanie wkrótce przełamany, a w omawianej placówce od września będzie kontynuowane wychowanie przedszkolne.

Autor zdjęcia: EG

Już miesiąc trwa pat w sprawie przyszłości Przedszkola nr 8 w Elblągu. Kuratorium przeprowadziło doraźną kontrolę i zaleciło władzom otwarcie rekrutacji do tej placówki. Rodzice mają nadzieję, że ich dzieci do czasu pozyskania środków na remont będą mogły kontynuować edukację przedszkolną w zabytkowym budynku. Sprawa związana ze złym stanem technicznym obiektu, w którym pomimo uchybień w zakresie bezpieczeństwa wciąż przebywają dzieci, zrodziła szereg pytań mieszkańców o bezpieczeństwo w pozostałych placówkach oświatowych. Miasto chce uspokoić rodziców, że przedszkole na pewno nie zostanie zlikwidowane.
— W Przedszkolu nr 8 w Elblągu przeprowadzono kontrolę doraźną, która zakończyła się wydaniem zaleceń dotyczących przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wskazano także na brak możliwości ubiegania się rodziców o przyjęcie dzieci do Przedszkola nr 8 w Elblągu poprzez elektroniczną platformę edukacyjną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg — przekazała Ewa Klonowska, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Kuratorium w wyniku podjętych czynności kontrolnych zaleciło zapewnienie dzieciom uczęszczającym do placówki miejsc w tym przedszkolu po złożeniu przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu w nim wychowania przedszkolnego, powołanie komisji rekrutacyjnej i przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz sporządzenie protokołów z postępowania rekrutacyjnego lub z postępowania uzupełniającego.

— W tym tygodniu pismo z Kuratorium Oświaty w Elblągu wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Elblągu. Poinformowano w nim o przebiegu kontroli kuratorium w Przedszkolu nr 8. Zwrócono się też do nas jako organu prowadzącego z prośbą o odniesienie się do informacji podanych w piśmie — przekazał w rozmowie z nami Łukasz Mierzejewski z Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Miasto nie zajęło jeszcze oficjalnego stanowiska

Miasto nie zajęło jeszcze oficjalnego stanowiska w sprawie kontroli kuratorium. Podkreśla jednak, że placówka nie zostanie zlikwidowana i chce uspokoić rodziców, że przedstawione wkrótce rozwiązanie powinno być dla nich satysfakcjonujące. Rodzice mają nadzieję, że pat w sprawie przedszkola zostanie wkrótce przełamany, a w omawianej placówce od września będzie kontynuowane wychowanie przedszkolne.

Procedura dotycząca przekazania protokołu kontroli i wykonania zaleceń jest w toku. Dyrektor po otrzymaniu dokumentu może w ciągu 7 dni roboczych zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Sprawa Przedszkola nr 8 wciąż na medialnej wokandzie

Po tym, jak na jaw wyszło, że w placówce pomimo uchybień w zakresie bezpieczeństwa wciąż kontynuowane było wychowanie przedszkolne, mieszkańcy zaczęli zadawać pytania dotyczące stanu technicznego innych obiektów oświatowych w Elblągu.

Przypomnijmy, że sprawa związana z przedszkolem nabrała medialnego rozgłosu po tym, jak rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola zaproponowano przeniesienie do innych placówek. Podczas pierwszego spotkania przekazano rodzicom, że budynek przedszkola jest w bardzo złym stanie technicznym i zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu osób w nim przebywających. Poinformowano, że zabytkowy obiekt nie będzie remontowany z powodu braku funduszy na ten cel. Nie miało mieć to też uzasadnienia ekonomicznego. Janusz Nowak przekazał, że Elbląg stawia na budowę nowych obiektów oświatowych. Dodał, że stan techniczny innych przedszkoli również jest zły. Przekazał, że planuje się przenoszenie dzieci także z innych placówek przedszkolnych do miejsc w szkołach podstawowych na terenie miasta.

Po tym, jak rodzice dzieci nagłośnili sprawę w mediach, prezydent Elbląga Witold Wróblewski postanowił pozyskać środki na remont przedszkola i złożyć wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Nie uspokoiło to jednak rodziców, gdyż władze nadal stały na stanowisku, że dzieci powinny być przeniesione do innych placówek, a budynek przedszkola od września powinien zostać zamknięty. Rodzice wskazywali, że zalecenia ppoż. były znane już od lat, a nic z nimi nie zrobiono. Władze miasta tłumaczyły, że decyzja o zamknięciu obiektu i przeniesieniu dzieci została podjęta po sytuacji, w której z dachu odpadł gzyms. Władze stwierdziły, że nie mogą już dłużej brać odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci przebywających — ich zdaniem — w obiekcie stwarzającym niebezpieczeństwo.

Od lat nie usuwano uchybień

W protokołach pokontrolnych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wskazała szereg uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 8. W decyzji z 2016 stwierdzono: przekroczenie długości dojść ewakuacyjnych w budynku przedszkola, brak zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych (klatki schodowej), która nie została obudowana i zamknięta drzwiami oraz wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu, brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, brak oddzielenia pożarowego piwnicy od pozostałej części budynku, brak oddzielenia pożarowego pomieszczenia technicznego, w którym znajduje się węzeł ciepłowniczy, brak zabezpieczenia właściwej klasy odporności ogniowej konstrukcji nośnej dachu i przykrycia dachu, brak wyposażenia poszczególnych kondygnacji budynku przedszkola w hydranty z wężem półsztywnym. Te same uchybienia wskazywano w protokole pokontrolnym z 2022 roku, chociaż już w decyzji z 6 kwietnia 2016 roku udzielono prolongaty na wykonanie zaleceń do dnia 31 grudnia 2017 roku i datę tą wskazywano jako ostateczną. Jednak w lutym 2019 roku Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wniosek ówczesnego wiceprezydenta Edwarda Pietrulewicza prolongował datę i nakazał nowy termin realizacji zaleceń, tj. na 31 grudnia 2020 roku. W piśmie z 5 grudnia 2022 roku straż pożarna przekazała ustalenia pokontrolne, w których stwierdzono, że nie usunięto uchybień, które zostały wskazane już w 2016 roku.

Nasza redakcja przesłała do Urzędu Miejskiego pytania dotyczące bezpieczeństwa dzieci w innych obiektach przedszkolnych. Na odpowiedzi wciąż czekamy.

O przedszkolu przy ul. Bema pisaliśmy ostatnio TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ, a wcześniej TUTAJ.
EG