Dziennik Elbląski zaprasza do udziału w konkursie "List do Mikołaja" [REGULAMIN]

2023-08-07 16:13:25(ost. akt: 2023-08-07 16:20:49)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "List do Mikołaja" i jest zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest GRUPA WM Sp. z o.o.ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn KRS 000009446
tel. 89 539 77 00
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl i profilu FB Dziennik Elbląski i rozpocznie się o godzinie 17:00 dnia 7 sierpnia 2023 roku. Zgłoszenia przyjmowane są na adres gazeta@dziennikelblaski.pl do godziny 23:59:59 dnia 15 sierpnia 2023 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Pikniku z Kopernikiem dnia 19 sierpnia 2023 roku, na terenie Aeroklubu Elbląskiego.
4. Spółka Meta Platforms Inc. z siedzibą w Menlo Park, CA (USA), w żaden sposób nie jest związana z niniejszym Konkursem i jego organizacją.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która:
a) nie jest pracownikiem Grupa WM sp. z o.o.
b) prześle na adres mailowy gazeta@dziennikelblaski.pl do godziny 23:59:59 dnia 15 sierpnia 2023 roku zgłoszenie w konkursie "List do Mikołaja", a jego/jej praca zostanie wybrana przez redakcyjne jury jako jedna z najciekawszych.
2. Redakcja Dziennika Elbląskiego wybierze najciekawsze zgłoszenia, które zostaną nagrodzone nagrodami niespodziankami podczas Pikniku z Kopernikiem, który odbędzie się 19 sierpnia 2023 roku na terenie Aeroklubu Elbląskiego w Elblągu.

§ 3 NAGRODY
1. Nagrody w konkursie to rzeczowe nagrody niespodzianki.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie zostaną Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki z § 2, a jego/jej zgłoszenie zostanie wybrane przez redakcję jako jedno z najciekawszych.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Nagroda w Konkursie zostanie wydana Zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącego osób fizycznych. Zwycięzca Konkursu nie ponosi kosztów związanych z podatkiem od wartości nagrody. Ewentualnie należny podatek zostanie opłacony przez Organizatora. W tym celu warunkiem wydania nagrody przez Organizatora, (jako płatnika podatku) jest podanie danych Zwycięzcy Konkursu umożliwiających Organizatorowi złożenie deklaracji podatkowej we właściwym Urzędzie Skarbowym.
5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska — na podane dane zostanie bowiem przypisane zaproszenie.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 INFORMACJA ORGANIZATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Podane przez uczestników konkursu dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Organizator w celu wydania nagrody lub rozpatrywania reklamacji dotyczących konkursu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla w/w celów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie uczestnicy konkursu uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie uczestnicy konkursu mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli uczestnicy konkursu uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu konkursu, wydaniu nagród i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane dane osobowe zostaną usunięte.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację regulaminu Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Użytkownik powinien zgłaszać w czasie trwania Konkursu lub w terminie 5 dni od dnia jego zakończenia na adres e-mail: gazeta@dziennikelblaski.pl
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej organizatora.