OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GODKOWO

2023-09-14 11:24:50(ost. akt: 2023-09-14 11:26:10)   Artykuł sponsorowany
Ogłoszenie!

Ogłoszenie!

Autor zdjęcia: pixabay

o podjęciu w Gminie Miłakowo uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Pawełki, Polkajny, Warkały i Warkałki w gminie Miłakowo, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa.
Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Miłakowie uchwały Nr LIX/375/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Pawełki, Polkajny, Warkały i Warkałki w gminie Miłakowo, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa.

Z treścią ww. uchwały i ogłoszeniem można zapoznać się na stronie - https://bip.milakowo.eu/.

W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) gmina Godkowo stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji.

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miłakowa z dnia 06.09.2023 r. zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowolubelektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@milakowo.eu w terminie 21 dni od ukazania się przedmiotowego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miłakowa poinformował również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, dnia 18.09.2023 r. o godzinie 9:00, odbędzie się dyskusja publiczna w Urzędzie Miejskim w Miłakowie w pokoju nr 2 w formie spotkania bezpośredniego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami.

Ponadto dnia 20.09.2023 r. o godzinie 9:00 odbędzie się dyskusja publiczna prowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Szczegółowe instrukcje i wytyczne dotyczące uczestnictwa w dyskusji publicznej prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Miłakowie.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Miłakowa zawiadomił o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie papierowej na wskazany wyżej adres, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na wskazany wyżej adres e-mail w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia przedmiotowego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miłakowa.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miłakowo, ul.Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, tel. 89 757 83 00, adres e-mail: sekretariat@milakowo.eu.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.milakowo.eu w zakładce „Klauzula informacyjna RODO” oraz w siedzibie Administratora.