Piątek, 10 lipca 2020. Imieniny Filipa, Sylwany, Witalisa

Gmina Miasto Elbląg jest liderem projektu "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego".

2014-09-23 05:49:03 (ost. akt: 2014-09-23 09:33:10)

W projekt zaangażowanych jest łącznie 18 jednostek samorządu terytorialnego tworzących Elbląski Obszar Funkcjonalny (EOF), tj. obszar obejmujący Elbląg, powiat ziemski elbląski i powiat braniewski. Są to: Gmina Miasto Elbląg, Powiat Elbląski, Gmina Elbląg, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Milejewo, Gmina Markusy, Gmina Młynary, Gmina Pasłęk, Gmina Rychliki, Gmina Pieniężno, Gmina Tolkmicko, Miasto i Gmina Frombork, Gmina Miasto Braniewo, Gmina Braniewo, Powiat Braniewski, Gmina Godkowo, Gmina Wilczęta, Gmina Płoskinia.
Powyższe gminy i powiaty w dniu 10 stycznia 2014 r. podpisały Umowę Partnerstwa w sprawie realizacji projektu i prowadzenia wspólnych działań w ramach EOF.

Umowa dotacyjna na realizację projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego” podpisana została pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 24.03.2014 r. Projekt realizowany jest przy finansowym wsparciu środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt Projektu wynosi: 1 963 320,00 zł brutto, wysokość dofinansowania stanowi 90% kosztów projektu. Wkład własny w wysokości 10% wartości projektu, tj. 196 332,00 zł ponosi Lider – Gmina Miasto Elbląg.

Projekt przygotowuje miasto Elbląg oraz współpracujące w ramach projektu gminy pod wyzwania związane z przyszłą perspektywą finansową UE – jako przyszłych beneficjentów funduszy unijnych.
W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Unia Europejska promować będzie bowiem projekty, które rozwiążą kompleksowo problemy obszarów funkcjonalnych, czyli przedsięwzięcia wykraczające swoim zasięgiem poza granice administracyjne jednej gminy. Dla pozyskania środków z funduszy unijnych gminy będą realizować wspólne projekty w ramach swojego obszaru funkcjonalnego (określonego w strategii na podstawie analizy zależności występujących pomiędzy gminami
i powiatami).

W wyniku realizacji projektu opracowane zostaną dokumenty umożliwiające wspólną realizację przedsięwzięć w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wszystkie dokumenty opracowywane w ramach projektu podlegać będą konsultacjom społecznym przeprowadzanym w formule otwartych spotkań z mieszkańcami. W ramach projektu opracowane zostaną:
1. Strategia Rozwoju EOF wraz z strategiczną oceną oddziaływania na środowisko naturalne,
2. Pięć branżowych strategii rozwoju wraz z planami operacyjnymi, tj.
2.1 Strategia zrównoważonego transportu,
2.2 Strategia ochrony środowiska naturalnego (gospodarka niskoemisyjna,
Odnawialne Źródła Energii, wykorzystywanie zasobów naturalnych)
2.3 Strategia innowacyjności i rozwoju inteligentnych specjalizacji
2.4 Strategia kreowania regionalnych produktów turystycznych; stworzenia
marki/ wizerunku EOF
2.5 Strategia dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
3. Analiza uwarunkowań przestrzennych EOF
4. Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dla inwestycji wpływającej na rozwój Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. Poprawa powiązań komunikacyjnych dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta Elbląga.

W dniu 11 lipca br. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyło się zorganizowane przez Lidera Projektu (Gminę Miasto Elbląg) spotkanie Komitetu Sterującego Projektu, który współtworzą gminy i powiaty będące Partnerami Projektu.
W spotkaniu (na zdjęciu), które odbyło się dokładnie w pierwszą rocznicę podpisania Porozumienia na rzecz utworzenia Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego, wzięli również udział sygnatariusze tego Porozumienia, tj. m.in. przedstawiciele klastrów, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych. Na spotkaniu zaprezentowano założenia pięciu strategii branżowych oraz projekt Strategii Rozwoju EOF, który został przyjęty w drodze konsensusu przez Partnerów Projektu (gminy i powiaty współtworzące EOF). Obecnie trwają prace nad wykonaniem pięciu strategii branżowych prowadzone przez firmę wykonującą zamówienie: EU-Consult Sp. z o.o. z Gdańska. Dla podniesienia jakości opracowywanych dokumentów do współpracy przy każdej z pięciu strategii zostali zaproszeni również specjaliści branżowi, przedstawiciele PWSZ, klastrów i organizacji pozarządowych.
W ramach zamówienia na opracowanie pięciu strategii zaprojektowany został również logotyp Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego (widniejący w nagłówku niniejszego tekstu). Stylizowana literka E daje początek nazwie Elbląski Obszar Funkcjonalny, symbolizuje ponadto sumę potencjałów, jaką EOF może uzyskać dzięki aktywnej współpracy samorządów tworzących obszar.

W dniu 19 września br. w formule przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn. Poprawa powiązań komunikacyjnych dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta Elbląga. Powyższa inwestycja wskazana została w Strategii Rozwoju EOF jako przedsięwzięcie strategiczne dla podniesienia potencjału rozwojowego Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Przetarg wygrała firma Znak Sp. z o.o. z Gdańska. Dokumentacja ma zostać opracowana do maja 2015 r. Ostateczna wersja dokumentu uwzględniać będzie wyniki konsultacji społecznych (w formule dwóch spotkań otwartych), do przeprowadzenia których zobowiązany został wykonawca zamówienia. Konsultacje dokumentacji technicznej na etapie projektu są novum w historii elbląskiego samorządu – mają one na celu pozyskanie opinii mieszkańców i przedsiębiorców terenu EOF nt. zaproponowanych w konsultowanym opracowaniu rozwiązań drogowych.
Więcej informacji nt. inwestycji na terenach powojskowych przy ul. Lotniczej ukaże się w kolejnej publikacji w dniu 30 września.

Jeszcze we wrześniu ogłoszony zostanie kolejny przetarg, tym razem na opracowanie dokumentu pn. Analiza uwarunkowań przestrzennych EOF. Analiza wskaże powiązania funkcjonalne występujące między ośrodkiem centralnym EOF tzw. rdzeniem (miastem Elbląg) a pozostałymi gminami wchodzącymi w skład obszaru. Opracowany dokument wskaże ewentualne pola współpracy umożliwiające wspólną realizację przyszłych przedsięwzięć w formule partnerstwa. Idealnym przykładem takiego przedsięwzięcia realizowanego ponad granicami administracyjnymi jest działalność Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., który obsługuje dwa powiaty i miasto Elbląg. Dzięki temu zaoszczędzone środki finansowe, które nie musiały zostać przeznaczone na budowę instalacji do odzysku odpadów w gminach, mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie innych inwestycji. Rolą projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest promowanie tego typu myślenia ponadlokalnego, a w przyszłości również realizacja wspólnych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcie zakończy się w czerwcu 2015 r. konferencją, na której zaprezentowane i podsumowane zostaną efekty realizacji Projektu.