Regulamin Korzystania z Serwisów GRUPY WM Sp. z o.o. w Olsztynie w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Usług dostarcza spółka Grupa WM sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000009446, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 830.000 zł, NIP 7291981028, zwana dalej „Grupa WM” lub “Usługodawca”.
2. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania ze wszystkich serwisów internetowych Usługodawcy, tj.: gazetaolsztynska.pl, olsztynska24.pl, wm.pl, dziennikelblaski.pl, naszolsztyniak.pl, kuriermlawski.pl, mojemazury.pl, naszawarmia.wm.pl, ziemiachelminska.pl, twojasuwalszczyzna.pl, mojezulawy.pl

II ZAKRES USŁUG


1. Usługi objęte niniejszym regulaminem to:

a) udostępnianie informacji, do których stosuje się ustawę prawo prasowe lub ustawę o radiofonii i telewizji, zapewniających możliwość zapoznania się z treścią materiałów multimedialnych (w tym wideo), graficznych oraz tekstowych o różnorodnej tematyce na indywidualne żądanie w taki sposób, aby każdy Usługobiorca miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym;

b) sprzedaż produktów lub usług w tym usługi świadczone w ramach mechanizmu informatycznego zapewniającego możliwość zawierania umów dotyczących określonych produktów lub usług, w tym:
- sprzedaż elektronicznego wydania Gazety Olsztyńskiej, lokalnych tygodników oraz okazjonalnych dodatków,
- sprzedaż pełnego dostępu do treści portalu gazetaolsztynska.pl;

c) nadawanie komunikatów reklamowych dopasowanych do preferencji Usługobiorcy w oparciu o dostarczone informacje, w szczególności poprzez analizę jego aktywności;

d) udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy oraz ich wyświetlanie;

e) nadawanie ogłoszeń lokalnych, w wariancie płatnym oraz bezpłatnym;

f) utrzymywanie osobistego konta, zwanego dalej “Profilem GO”;

g) emitowanie artykułów i materiałów multimedialnych w ramach usługi Dziennikarstwa Obywatelskiego;
h) newsletter;

2. Usługodawca określa rodzaje Usług wymagających zarejestrowania lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług, o których mowa w ust. 1 lit b.
3. Oferta świadczenia Usług jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług w drodze zmiany Regulaminu, bądź w zakresie, który nie jest określony Regulaminem, informując o tym w sposób określony w Regulaminie, z zastrzeżeniem zachowania przez Usługobiorcę praw wynikających z wniesienia opłaty na poczet świadczenia Usług.
4. Usługobiorcę obowiązuje cena podana w momencie złożenia zamówienia.

III WYMAGANIA TECHNICZNE


1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
a. urządzeniem z dostępem do sieci Internet;
b. najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari , obsługującej technologie cookies;
c. aktywnym kontem poczty elektronicznej.

IV UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG


1. Grupa WM określa rodzaje Usług bezpłatnych i płatnych.
2. Zawarcie części umów o świadczenie Usług bezpłatnych i płatnych wymaga założenia konta w portalu gazetaolsztynska.pl. Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto.
3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług bezpłatnych następuje w momencie skorzystania z dowolnej usługi na portalu gazetaolsztynska.pl.
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług płatnych wymagające zarejestrowania następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę.
5. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności zarejestrowania. Usługodawca określa rodzaje tych Usług.
6. Usługobiorca może wykupić dostęp do treści na portalu gazetaolsztynska.pl w jednym z dwóch oferowanych przez Grupę WM wariantów:
- dostęp miesięczny za cenę 16,99 zł brutto, uprawniający Usługobiorcę do korzystania z usług przez 30 kolejnych dni.
- subskrypcję autoodnawialną za cenę 9,99 zł brutto miesięcznie, uprawniającą Usługobiorcę do korzystania z usług do momentu odwołania subskrypcji.
7. W ramach usług odpłatnych, Usługobiorca otrzymuje dostęp do: wszystkich treści na portalu gazetaolsztynska.pl opublikowanych od momentu wykupienia subskrypcji, e-wydania Gazety Olsztyńskiej w formacie PDF, nadawania ogłoszeń drobnych w określonych przez Usługodawcę kategoriach i ilościach.

V OGŁOSZENIA


1. Grupa WM umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń internetowych w następujących kategoriach: Praca, Nieruchomości, Motoryzacja, Drobne.
2. Zamieszczanie ogłoszeń przez okres promocyjny, tj. od 4 lutego 2023 do 28 lutego 2024 jest darmowe dla każdego zarejestrowanego Użytkownika. Po tym okresie każdy zarejestrowany Użytkownik, który wykupi dostęp do treści na portalu gazetaolsztynska.pl, będzie miał możliwość nadawania ogłoszeń internetowych:
- ogłoszenia w kategorii drobne: bez limitu
- ogłoszenia w kategoriach Praca, Motoryzacja, Nieruchomości: jedno miesięcznie
3. Ceny ogłoszeń przekraczających limity wynikające z pkt 2. znajdują się w cenniku ogłoszeń internetowych.
4. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści niezgodnej z prawem, wulgarnej, łamiących zasady dobrych obyczajów i netykiety. Zabrania się również zamieszczać zdjęcia i pliki multimedialne prezentujące wizerunek osób fizycznych lub w inny sposób naruszające prawo autorskie.
5. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonego ogłoszenia.
6. Każde ogłoszenie przed zamieszczeniem musi zostać zaakceptowane przez Usługodawcę. Grupa WM ma 48 godzin na akceptację zamieszczonego ogłoszenia (akceptacja ogłoszeń odbywa się w dni robocze w godz. 8:00 - 17:00).
7. W przypadku odrzucenia ogłoszenia z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu, Usługobiorca ma możliwość poprawienia jego treści.
8. Ogłoszenia łamiące niniejszy Regulamin nie będą publikowane na portalu gazetaolsztynska.pl

VI DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE


1. Dziennikarz obywatelski to Użytkownik posiadający aktywne konto na portalu gazetaolsztynska.pl. Każda osoba, która zarejestruje się na portalu tworząc osobiste konto, ma możliwość skorzystania z systemu dziennikarstwa obywatelskiego.
2. Dziennikarz obywatelski tworzy nieodpłatnie treści redakcyjne w interesie społecznym.
3. Dziennikarz obywatelski ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie treści i materiały multimedialne.
4. Dziennikarz obywatelski udziela Grupie WM nieodpłatnej, licencji na korzystanie z opublikowanego utworu na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Wszystkie artykuły i multimedia stworzone w ramach dziennikarstwa obywatelskiego przed publikacją wymagają akceptacji przez Redakcję Gazety Olsztyńskiej. Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowanie materiałów łamiących prawo, dobre obyczaje, wulgarnych, naruszających prawa osób fizycznych lub prawnych, nawołujących do przemocy, komercyjnych, mających charakter SPAMu. Od decyzji redakcji nie przysługuje Usługobiorcy odwołanie.

VII NEWSLETTER


1. Usługa newsletter polega na wysłaniu Usługobiorcy wiadomości e-mail na wskazany przez niego podczas rejestracji konta adres poczty elektronicznej.
2. Newsletter wysyłany jest cyklicznie. Zawiera wyselekcjonowane przez Redakcję Gazety Olsztyńskiej materiały redakcyjne.
3. Newsletter może zawierać reklamy i materiały promocyjne oraz komercyjne należące do Partnerów Grupy WM.
4. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newsletter.

VIII PŁATNOŚCI


1. Grupa WM rozpocznie świadczenie Usług płatnych po zarejestrowaniu wpłaty.
2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty określa Usługodawca.
3. Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu Dotpay, obsługiwanego przez Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.
4. Płatności za pośrednictwem systemu Dotpay, w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Dotpay Sp. z o. o. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
5. Grupa WM udostępnia również płatności automatycznie odnawialne za pośrednictwem Dotpay.
6. Dokonanie płatności autoodnawialnych jest dostępne wyłącznie poprzez kartę płatniczą. Usługobiorca ma możliwość wybrania automatycznego przedłużania okresu korzystania z opłaconej Usługi objętej tym systemem, na kolejny okres dostępny dla tej Usługi, z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy o jej świadczenie. Oznacza to, że po zakończeniu okresu, za jaki została opłacona Usługa, konto Usługobiorcy zostanie obciążone za kolejny taki sam okres, zaś korzystanie z Usługi będzie przedłużone o ten okres. W przypadku zmiany ceny Usługodawca poinformuje Usługobiorcę na 168 godzin przed zmianą ceny o nowym cenniku Usługi. Autoodnawialność płatności i co się z tym wiąże przedłużenie korzystania z Usługi w takim systemie na dalszy ww. okres, mogą być anulowane przez Usługobiorcę w terminie najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Usług objętych subskrypcją oraz po zalogowaniu do konta Usługobiorcy na stronie gazetaolsztynska.pl W przypadku nieanulowania przez Usługobiorcę subskrypcji w tym terminie, Usługa zostanie zakończona w dacie określonej zgodnie ze złożonym zamówieniem. W innym przypadku Usługa będzie kontynuowana na kolejne okresy korzystania z Usługi.
7. W przypadku wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona w obowiązującym cenniku Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

IX PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


1. Usługodawca dostarcza informacje stosując się do ustawy prawo prasowe. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.
2. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Usługobiorców w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu.
3. Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).
4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
5. Usługobiorca może korzystać z utworów i/lub baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
6. W przypadku, gdy Grupa WM w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.
7. Grupa WM nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

X ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY I WPISÓW


1. Usługobiorca zobowiązany jest posiadać uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia komentarzy i wpisów w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich. W przypadku, gdy wpis lub komentarz stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Licencja, o której mowa w pkt 1, zostaje udzielona z chwilą dokonania wpisu lub komentarza, na cały czas trwania autorskich praw majątkowych do wpisu lub komentarza, jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego.
3. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z utworu.
4. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy - w zakresie opisanym powyżej.
5. Usługodawca nie zamawia wpisów, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, a jedynie zapisuje wpis (lub komentarz) w infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet. Usługodawca jest uprawniony usunąć każdy wpis (lub komentarz) w każdej chwili, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba.
6. Niedopuszczalne jest publikowanie treści bezprawnych.
7. Zgłoszenia treści bezprawnych należy dokonywać do Usługodawcy.

XI ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Usługodawca zastrzega, że publikowane treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach udostępnianych materiałów, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki, nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku. Wskazane wyżej treści są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania.
2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
3. Usługobiorca ponosi w szczególności odpowiedzialność za ujawnianie Hasła lub Loginu oraz ujawnianie danych osobowych.

XII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności.

XIII REKLAMACJE


1. Reklamacje Usługobiorca może składać w formie wiadomości elektronicznej na adres email : kontakt@wm.pl oraz pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres : Grupa WM Sp. z o.o.10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5.
2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. W przypadku prenumeraty publikacji periodycznych, reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu danego wydania takiej publikacji.
4. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:
a. w przypadku Usług wymagających zarejestrowania - nazwę Konta (Login) Usługobiorcy;
b. w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy podany Usługodawcy.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.

XIV ROZWIĄZANIE UMOWY


1. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych niewymagających zarejestrowania ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Usługi.
2. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych lub płatnych wymagających zarejestrowania jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail wskazany w części I Regulaminu, gdy wypowiedzenia dokonuje Usługobiorca, bądź na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, gdy wypowiedzenia dokonuje Usługodawca.
4. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa.
5. Usunięcie Konta Usługobiorcy nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów o świadczenie Usług.
6. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. o dostarczanie dzienników, periodyków lub magazynów, z wyjątkiem umowy o e-prenumeratę;
c. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
9. W zakresie wykonywania uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Usługodawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Usługobiorca.
10. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia wpisu - w przypadku bezprawności wpisu.
11. Grupa WM uprawniona jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Usługobiorcy korzystającego w sposób bezprawny. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą .

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych - z zastrzeżeniem pkt 2 i 4.
2. Usługobiorcy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 7 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez podanie do wiadomości zestawienia zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji - przez co najmniej 7 dni.
3. Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług odpłatnych najpóźniej na 6 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy w tym przedmiocie wymaga przesłania na adres e-mail: kontakt@wm.pl
4. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji - nie stanowi zmiany Regulaminu.
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Usługodawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres e-mail: kontakt@wm.pl
7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługobiorcą, niebędącym Konsumentem, a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Grupy WM.
8. Regulamin wchodzi w życie dnia 4.02.2021 r.