Młodzież z Pieniężna ma łatwy dostęp do alkoholu i chętnie sięga po mocniejsze trunki

2024-02-12 14:57:25(ost. akt: 2024-02-12 14:59:30)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Nadużywanie alkoholu to spory problem w gminie Pieniężno – wynika z diagnozy zawartej w programie przeciwalkoholowym. Jak się okazuje, sprawa nie dotyczy tylko dorosłych, ale także młodzieży, która chętnie sięga po mocniejsze trunki.
Jak czytamy w zapisach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Pieniężno na rok 2024, wśród problemów społecznych w naszym kraju, te związane z nadużywaniem alkoholu są jednymi z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to z ich złożoności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponosi całe społeczeństwo.

— Nadużywanie alkoholu związane jest z szeregiem ponoszonych kosztów także przez poszczególne gminy i ich mieszkańców na opiekę zdrowotną, leczenie i prewencję, na szkody spowodowane działaniami przestępczymi, w tym koszty funkcjonowania policji, więziennictwa, koszty wynikłe z wypadków drogowych, nieobecności w pracy, bezrobocia oraz te niewymierne związane z bólem, cierpieniem czy utratą życia. Dlatego problemy związane z alkoholem są przedmiotem działań zarówno administracji rządowej, jak i samorządów lokalnych — podkreślają autorzy opracowania.

Niestety, z dokumentu wynika, że mieszkańcy Pieniężna mają szeroki dostęp do alkoholu. W gminie ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 roku wynosiła 19, w tym: w mieście – 14; na wsi – 5; w tym: lokali gastronomicznych – 3. Zdaniem większości dorosłych mieszkańców gminy Pieniężno alkohol jest stosunkowo trudno dostępny dla osób nieletnich (56 proc. ankietowanych ), a także dla osób nietrzeźwych (23 proc. ankietowanych ). Odpowiedzi uczniów nie potwierdzają jednakże tych przypuszczeń – 13 proc. uczniów szkoły podstawowej twierdzi, że zdobycie przez nich alkoholu byłoby łatwe, podobnie uważa aż 36 proc. uczniów szkoły ponadpodstawowej.

A to nie pozostaje bez konsekwencji. Według zawartej w programie diagnozy, jednym z występujących problemów społecznych na terenie gminy Pieniężno jest - zdaniem jej dorosłych mieszkańców, alkoholizm (87 proc. ankietowanych), a także spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież (64 proc. ankietowanych ).

— Z ich wypowiedzi wynika, iż skala zjawiska jest duża i taki stan rzeczy utrzymuje się od lat, a wręcz ma tendencję wzrostową. Napojem alkoholowym szczególnie upodobanym przez młodzież jest piwo. Ze sprawozdania policji wynika, że osoby nieletnie, które zostały ujawnione będąc pod wpływem alkoholu nabyły go głównie - jak twierdzą dzięki pośrednictwu przypadkowo poznanych osób dorosłych albo w ramach „koleżeństwa” lub też za drobną opłatą. W kilku przypadkach stwierdzili, że alkohol znaleźli — czytamy w raporcie.

Z kolei z podsumowania danych zgromadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że z roku na rok zwiększa się liczba osób będących w zainteresowaniu komisji, co może świadczyć o wyższej świadomości mieszkańców gminy odnośnie możliwości skorzystania ze wsparcia lokalnego.

— Przekłada się to dalej na wzrost liczby osób korzystających z usług terapeutów, konsultanta, Stowarzyszenia Klub Abstynenta STARTER, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz interwencji policji w celu założenia „Niebieskich kart” tj. wszczęcia procedury w sprawach przemocy domowej — wyjaśniają autorzy opracowania.

Co cieszy, wyraźnie zmniejszyła się także liczba osób kierowanych na leczenie przymusowe, gdyż osoby uzależnione chętniej poddają się terapii dobrowolnej. Powyższe można przypisać lokalnej działalności edukacyjnej w ramach czynności, przekładających się na kilkuletnie upowszechnianie wiedzy na temat używania - nadużywania alkoholu, narkotyków, przemocy w rodzinie i uzależnień behawioralnych.

— Można stwierdzić, że systematyczne działania realizowane w ostatnich latach przyniosły zauważalne zmiany w postrzeganiu i reagowaniu na problemy związane z używaniem lub nadużywaniem różnych środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy i uzależnień behawioralnych bardzo ważne jest rozpoznanie skali problemów na terenie gminy — zapisano w dokumencie.

Jak podkreślają urzędnicy z Pieniężna, zadanie to realizują poprzez analizę wzorów zachowań społeczeństwa, struktury spożycia oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego poprzez zlecenie profesjonalnej diagnozy, a także dane, które są wynikiem cyklicznej ścisłej współpracy z pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, policją, przedstawicielami kościoła, członkami GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz innych osób zainteresowanych rozwiązywaniem ww. problemów.

Doskonałym źródłem wiedzy są także diagnoza sytuacji wychowawczej w szkołach, oraz raporty i ankiety pozyskane podczas przeprowadzanych w szkołach warsztatach.

Z raportu wynika, że należy kontynuować wcześniejsze działania uwzględniając kierunki wynikające m.in. z przeprowadzonej w szkołach diagnozy sytuacji wychowawczej; kontroli punktów sprzedaży alkoholu; pozyskanego z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie sprawozdania z działalności oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego czy z danych punktu konsultacyjno-motywacyjnego dla osób współuzależnionych, osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i behawioralnych oraz ich rodzin.