9 procent uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Pieniężno uważa, że okazjonalne zażywanie narkotyków nie prowadzi do uzależnienia

2024-03-04 09:17:58(ost. akt: 2024-03-04 09:21:29)
Badani mieli trudności z udzieleniem jednoznacznych odpowiedzi, często wybierając opcję „nie wiem”

Badani mieli trudności z udzieleniem jednoznacznych odpowiedzi, często wybierając opcję „nie wiem”

Autor zdjęcia: KPP

Te informacje mogą szokować. Aż 9 procent uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Pieniężno uważa, że okazjonalne zażywanie narkotyków nie prowadzi do uzależnienia… Społeczna wiedza na temat skali tego zjawiska może być niewielka.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Pieniężno na rok 2024 podaje, że z odpowiedzi respondentów wynika, że zażywanie narkotyków i środków psychoaktywnych nie jest bardzo powszechnym problemem na terenie gminy. Jednakże badani mieli trudności z udzieleniem jednoznacznych odpowiedzi, często wybierając opcję „nie wiem”, co sugeruje, że społeczna wiedza na temat skali tego zjawiska może być niewielka.

W świetle tych danych rekomenduje się opracowanie lokalnej kampanii mającej na celu zwiększenie świadomości i uwrażliwienia społeczności na szkodliwość narkotyków i środków odurzających. Wskazuje się także konieczność prowadzenia cyklicznej profilaktyki wśród mieszkańców oraz promocji zdrowego stylu życia jako formy przeciwdziałania i zapobiegania problemom związanym z sięganiem po narkotyki przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Ponadto zaleca się edukację publiczną dotyczącą konsekwencji prawnych, zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem narkotyków.

Dodatkowo badanie wykazało, że istnieje znacząca niewiedza i tolerancja względem substancji psychoaktywnych, zwłaszcza wśród starszych uczniów. Zaskakujące jest, że 9 procent uczniów szkół ponadpodstawowych uważa, że okazjonalne zażywanie narkotyków nie prowadzi do uzależnienia, a 18 procent twierdzi, iż marihuana nie powinna być uznawana za narkotyk. Dodatkowo 11 procent uczniów uważa, że posiadanie narkotyków nie powinno być karalne.

W związku z powyższym rekomenduje się zwiększenie zakresu zajęć profilaktycznych w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów rekomendowanych, które poparte są wieloletnimi badaniami potwierdzającymi ich skuteczność. Istotnym elementem jest także dostarczenie odpowiednich informacji na temat narkotyków i środków odurzających poprzez kampanie medialne oraz dedykowane zajęcia dla mieszkańców, skupiające się na rodzajach uzależnienia oraz psychologicznych mechanizmach uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Ważne jest również, by rodzice i nauczyciele stali się wiarygodnym źródłem informacji i kształtowali prawidłowe postawy podopiecznych. Dlatego istotna jest współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poza szkołą.

Podsumowując: potrzeba świadomości i zrozumienia zagrożeń związanych z narkotykami oraz substancjami psychoaktywnymi jest kluczowym elementem profilaktyki i edukacji społecznej. Działania wskazane przez badania powinny stać się integralną częścią działań gminy Pieniężno w celu ochrony jej mieszkańców przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z tym zjawiskiem.