List otwarty pracowników Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu do kandydatów na prezydenta Elbląga

2024-03-05 10:39:01(ost. akt: 2024-03-05 10:48:38)

Autor zdjęcia: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu zwróciło się do naszej redakcji z prośbą o rozpowszechnienie treści listu otwartego, który wystosowali pracownicy placówki do wszystkich kandydatów na prezydenta Elbląga, w trosce o przyszłość instytucji.
Szanowni Kandydaci do pełnienia urzędu Prezydenta Miasta Elbląga,
w obliczu zbliżającej się rocznicy 70-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, na której cieniem kładą się medialne doniesienia o zaniedbaniach w zakresie pełnienia nadzoru kierowniczego nad naszą instytucją, pragniemy uzyskać od Panów jasne deklaracje dotyczące przyszłych kluczowych dla Muzeum decyzji. Niejednokrotnie bowiem, zarówno w przeszłości, jak i obecnie czuliśmy, że nasz głos odnośnie do kierunku rozwoju Muzeum był lekceważony i pomijany, a o postanowieniach mających realny wpływ na funkcjonowanie instytucji zdarzyło nam się dowiadywać z mediów. Wobec powyższego uprzejmie prosimy szanownych Kandydatów o pochylenie się nad sytuacją Muzeum w tym ważnym przedwyborczym czasie oraz o udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas, wymienione poniżej, zagadnienia:

1. W jakim trybie przewiduje Pan, jako ewentualny przyszły reprezentant Organizatora Muzeum, wyłonienie kandydata do pełnienia funkcji dyrektora instytucji?

Przypomnijmy, że odwoływany obecnie przez Pana Prezydenta dyrektor został powołany na to stanowisko z pominięciem procedury konkursowej, w drodze indywidualnej decyzji Pana Prezydenta, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego działającego w MAH (która to opinia nie została jednak wzięta pod uwagę) oraz opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Dziś obserwujemy tragiczne następstwa tej decyzji.

2. Czy jako ewentualny przyszły reprezentant Organizatora Muzeum przewiduje Pan nadanie statutu MAH w trybie zgodnym z art. 6 ust 1 Ustawy o muzeach?

Zwróćmy uwagę na fakt, że za kadencji odwoływanego właśnie dyrektora Muzeum Organizator dwukrotnie dokonał zmian statutu MAH (w 2020 i 2021 roku) i oba te statuty zostały nadane,z uchybieniem art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U.2022.385), to jest bez uzgodnienia z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. To rodzi wątpliwości co do ważności podstawowego aktu regulującego funkcjonowanie Muzeum, a także uniemożliwia pozyskiwanie dotacji z większości programów MKiDN.

3. Czy jako ewentualny przyszły reprezentant Organizatora Muzeum przewiduje Pan zapewnienie instytucji pomieszczeń z przeznaczeniem na zewnętrzny magazyn zbiorów, w tym archeologicznych, z muzealną pracownią konserwacji, na okres nie krótszy niż 15 lat?

Wyjaśnijmy, że w zasobach Muzeum znajdują się zbiory, które wymagają właściwego przechowywania i konserwacji, a które nie są eksponowane na wystawach. Od wielu lat Muzeum zabiega o pomieszczenia magazynowe, które będą spełniały wymogi odpowiedniego i bezpiecznego gromadzenia zbiorów. Miasto, na zasadach krótkiego, okresowego użyczenia, zabezpiecza pomieszczenia, które w żaden sposób nie spełniają warunków. Dokonywanie przez Muzeum jakichkolwiek inwestycji w infrastrukturę wymagałoby dużych nakładów finansowych, co przy krótkoterminowym użyczeniu jest bezcelowe.

4. Czy jako ewentualny przyszły reprezentant Organizatora Muzeum planuje Pan złożyć wniosek o wpis Muzeum do rejestru prowadzonego przez MKiDN?
Jako muzeum rejestrowane, zgodnie z art. 13 ust. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385) nasza instytucja mogłaby liczyć na szczególną ochronę, ale także na pomoc finansową państwa, co jest istotne dla zabezpieczenia przyszłości Muzeum, zwłaszcza w kontekście tej niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, spowodowanej w dużej mierze wcześniejszymi decyzjami Organizatora.


5. Czy i ewentualnie w jaki sposób zamierza Pan wykorzystywać potencjał Muzeum do promocji miasta wśród turystów i samych elblążan?

Jako pracownicy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, odpowiedzialni za poziom merytoryczny ekspozycji, publikacji czy przedsięwzięć edukacyjnych i promujących kulturę, jesteśmy dumni z efektów swojej pracy. Od władz Miasta oczekiwalibyśmy zainteresowania naszą działalnością i dostrzeżenia potencjału Muzeum. Dlatego gorąco zachęcamy szanownych Panów Kandydatów do odwiedzenia i poznania naszej instytucji, którą stanowią zbiory, budynki i wystawy, ale przede wszystkim ludzie. A przyszłego Pana Prezydenta już teraz serdecznie zapraszamy do udziału we wszelkich uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez MAH.

Z poważaniem,
Pracownicy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu