Raport Najwyższej Izby Kontroli: Żuławom nieustannie zagraża woda

2024-04-15 11:16:32(ost. akt: 2024-04-15 11:19:47)
Zdjęcie ilustracyjne - archiwum DE

Zdjęcie ilustracyjne - archiwum DE

Autor zdjęcia: Michał Skroboszewski

Mimo wielu działań Żuławy nadal są mocno zagrożone powodziami. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, choć zrealizowane przez Wody Polskie działania zwiększyły skuteczność ochrony przeciwpowodziowej Żuław, to jednak poziom tej ochrony w dalszym ciągu pozostaje niewystarczający.

— W wyniku braku zapewnienia finansowania nie realizowano wielu zadań inwestycyjnych, w tym uznanych za priorytetowe z punktu widzenia ograniczenia ryzyka powodziowego. W konsekwencji zrealizowane przedsięwzięcia nie zredukowały w zadowalającym stopniu ryzyka powodzi w Delcie Wisły, a skuteczne zarządzanie tym ryzykiem wymaga długofalowych, kierunkowych i celowych działań na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej na Żuławach — czytamy w raporcie.

Autorzy podają, że 89 z 95 zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową Żuław nie miało zapewnionego finansowania w części lub całości w łącznej kwocie przekraczającej 1 mld zł. Zaniechanie realizacji tych zadań, zwłaszcza odbudowy ostróg na Wiśle, może przyczynić się do wzrostu zagrożenia powodziowego przez erozję wałów oraz utrudnienie lub uniemożliwienie pracy lodołamaczy ze względu na brak odpowiednich głębokości tranzytowych.

Między innymi dlatego Najwyższa Izba Kontroli wnosi do ministerstwa infrastruktury o: podjęcie skutecznych działań w celu ograniczenia ryzyka powodziowego na Żuławach, m.in. poprzez zapewnienie Wodom Polskim środków finansowych na realizację najistotniejszych zadań, oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań w ramach współdziałania z Ministrem Klimatu i Środowiska w celu zmniejszenia rozmiarów szkód w infrastrukturze przeciwpowodziowej na Żuławach wyrządzanych przez bobra europejskiego, z zachowaniem we właściwym stanie ochrony tego gatunku.

Z kolei do Wód Polskich NIK wnosi o kontynuowanie działań mających na celu niezwłoczne złożenie do właściwych wojewodów wniosków o przyjęcie planów utrzymania wód obejmujących swoim zakresem obszar Żuław oraz wzmocnienie nadzoru nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Wód Polskich bezpośrednio odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową Żuław w zakresie wymogu posiadania aktualnych pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.

Opr. raz