Regulamin plebiscytu Super Belfer 2014 Dziennika Elbląskiego


2014-09-08 10:40:56(ost. akt: 2014-09-10 10:48:02)
§1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu za pomocą sms na Super Belfra Dziennika Elbląskiego 2014 (zwanego dalej Konkursem).

§2.

Organizatorem Konkursu jest "Edytor" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3.

Konkurs trwa od dnia 01 września 2014 r. do dnia 10 października 2014 r.§4.
1. W konkursie mogą brać udział nauczyciele i nauczycielki zgłoszeni przez uczniów do redakcji Dziennika Elbląskiego z Elbląg, Braniewa, powiatu elbląskiego i powiatu braniewskiego.
Zgłoszenie nauczyciela/nauczycielki do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie maila wraz z krótkim uzasadnieniem na adres: gazeta@dziennikelblaski.pl, telefonicznie pod nr 55 611-46-00 lub pocztą tradycyjną na adres Dziennik Elbląski, ul. Rybacka 35, 82-300 Elbląg w terminie do 30 września (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku zgłoszenia telefonicznego zgłoszenia przyjmowane są do 30 września do godz. 16).2. Zgłoszony do udziału w plebiscycie nauczyciel ma prawo odmówić lub zrezygnować na każdym etapie plebiscytu z dalszego w nim udziału. W takim wypadku osoby głosujące na takiego nauczyciela nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów.


§5.

1. Głosowanie w konkursie odbywa się za pomocą sms’ów według danych podanych na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl
2. Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana nauczycielowi za wysłanie SMSa wynika z poniższego zestawienia:

1,23 zł z VAT – 1 głos

2,36 zł z VAT – 3 głosy

3,69 zł z VAT – 5 głosów

Tytuł Super Belfra otrzyma nauczyciel, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Konkursie do 10 października 2014 r. do godz. 23.59. 


§6.

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.


§7.

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§8.

Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów; 
liczbę nadesłanych sms'ów;
podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§9.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronie internetowej dziennikelblaski.pl 14 października 2014 r., a także na łamach "Dziennika Elbląskiego" (termin publikacji zostanie podany w terminie późniejszym, jest uzależniony od względów technicznych).

§10.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

Arkadiusz Kolpert

Anna Dawid

Natasza Jatczyńska

§11.

Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§12.

Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs-reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).§13.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.§14.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.§15.

Bilingi sms'ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.§16.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub nie zależnych od Organizatora;
udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.§17.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności: jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.§18.

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl.