Regulamin plebiscytu "Tak czy nie dla władzy"

2014-10-13 21:30:48(ost. akt: 2014-10-13 21:51:43)

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą sms na wójta, burmistrza z terenu powiatu elbląskiego, starosty elbląskiego oraz prezydenta Elbląga, w którym głosujący oceniają pracę w/w (zwanego dalej Plebiscytem).§2.
Organizatorem Plebiscytu „Oceń władzę” jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).§3.
Plebiscyt trwa od dnia 10 października 2014 r. do dnia 7 listopada 2014 r do godz. 23.59.§4.

1. Każdej kandydaturze zostanie przydzielony unikalny kod. Kandydatury wraz z przyporządkowanymi im kodami będą przedstawiane na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl oraz w papierowym wydaniu "Dziennika Elbląskiego" w czasie trwania plebiscytu.

2. Wysyłanie przez głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na numery w treści należy wpisać odpowiedni kod przypisany osobie.

3. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł z VAT§5.

1. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego pod numer 71160.

2. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

3. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

4. Zwycięzcą Plebiscytu zostanie osoba, która otrzyma najwięcej głosów (według zasady, że od głosów na tak odejmujemy głosy na nie)§6.

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.§7.
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;

b) liczbę nadesłanych sms’ów;

c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.§8.

Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na łamach "Dziennika Elbląskiego" oraz na jego stronie internetowej.§9

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

a) Arkadiusz Kolpert

b) Anna Dawid§10

Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt -reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).§11.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.§ 12.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.§13.

Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.§14.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;§15

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.§16

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl