Regulamin plebiscytu na najpopularniejszego sportowca amatora 2014 roku

2015-02-10 07:11:07(ost. akt: 2015-02-11 07:11:52)
Regulamin głosowania w Dzienniku Elbląskim w konkursie na Najpopularniejszego Sportowca Amatora 2014 roku.

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia głosowania w Dzienniku Elbląskim w konkursie na Najpopularniejszego Sportowca Amatora.

§2.
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Elblągu. Współorganizatorem jest „Edytor” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364
Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Głosowanie w Dzienniku Elbląskim trwa od dnia 10 lutego 2014 r. do
24 lutego 2014 r. do północy.

§4.
W plebiscycie biorą udział sportowcy-amatorzy nominowani do
tytułu przez Kapitułę Plebiscytu. Listę przygotowuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

§5
Każdemu sportowcowi-amatorowi zostanie przyznany unikalny kod,
który wraz z imieniem i nazwiskiem zostanie umieszczony na stronach www.dziennikelblaski.pl oraz w papierowym wydaniu Dziennika Elbląskiego.

§ 6.
Głosowanie na najpopularniejszego dzielnicowego odbywa się za
pomocą sms’ów nadsyłanych pod numer 71160 do dnia 25 lutego 2014 r. do godz. 00.00. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł brutto.

§ 7.
1. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły
w głosowaniu.
2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną
liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms’ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
1. Protokół z wynikami zostanie przekazany Miejskiemu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji w Elblągu, który dokona zsumowania liczby
głosów oddanych w oddzielnych plebiscytach zorganizowanych przez Dziennik Elbląski oraz Telewizję Elbląską i Elbląski Dziennik Internetowy www.info.elblag.pl. W ten sposób zostanie wyłoniony
zwycięzca plebiscytu.
2. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się 28 lutego podczas
gali sportowej zorganizowanej przez Urząd Miejski w Elblągu.

§11.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad
liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Arkadiusz Kolpert,
b) Anna Dawid

§12
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora
będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§13
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na
potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych
oraz ich poprawiania.

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz
z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem
„Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia
Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego).

§15.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą
rozpatrywane.

&16.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17
Bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w
siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie
ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po
tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one
wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej
staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn
technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§20
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na stronach internetowych www.dziennikelblaski.