Regulamin plebiscytu "Pies na medal" Dziennika Elbląskiego

Plebiscyt "Pies na medal" Dziennika Elbląskiego

Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Zgłoszenie zdjęcia psa do udziału w plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres gazeta@dziennikelblaski.pl w terminie do 20 kwietnia 2014 r.
2. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia psa do Plebiscytu powinno zawierać:
— 1 zdjęcie psa (podpisane imieniem psa).
— zgodę właściciela na wykorzystanie przez Organizatora zdjęcia psa na potrzeby plebiscytu;
— akceptację postanowień regulaminu;
— numer telefonu do kontaktu, oraz imię, nazwisko właściciela i adres zamieszkania
Ważne jest wpisanie w temacie e-maila: Pies na medal.

3. Na jednym zdjęciu może być tylko jeden pies.
4. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.
5. Zdjęcia psów zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl oraz w papierowym wydaniu Dziennika Elbląskiego.
7. Zgłoszenie do Plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
8. W Plebiscycie nie mogą przesyłać zgłoszeń psów pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt trwa od 26 marca 2015 r. do 22 kwietnia 2015 roku.

Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms’ów.
2. Głosowanie na Psa na medal Dziennika Elbląskiego odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 22 kwietnia 2015 r. do godziny 23.59
3. Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 71160 o treści de.pies.x - gdzie x to numer przypisany konkretnej kandydatce. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto.
Na stronie internetowej dziennikelblaski.pl widoczny będzie aktualny ranking, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania.
4. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Tytuł Psa na Medal otrzyma pies, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 26 kwietnia podczas festynu Elbląski Dzień Psa, organizowanego przez Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.

Art. 5 NAGRODY
Zwycięzca plebiscytu otrzyma tytuł Pies na Medal "Dziennika Elbląskiego". Prezentacja zwycięzcy (zdjęcie i artykuł) zostanie opublikowana w „Dzienniku Elbląskim” oraz na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl

Art. 6 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.

Art. 7 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 8 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebisytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.dziennikelblaski.pl.