Regulamin plebiscytu na Miss Czytelników Dziennika Elbląskiego 2015

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Miss Czytelników Dziennika Elbląskiego oraz zasady wyłonienia, spośród osób, które nadesłały sms’y plebiscytowe (zwanych dalej Czytelnikami) zdobywców nagród dla uczestników głosowania (zwanego dalej Zdobywcą Nagrody).

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Edytor Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 17.03.2015 do 16.04.2015 r. do godz. 23.59.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
Tytuł Miss Czytelników Dziennika Elbląskiego uzyska kandydatka, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu. Otrzyma ona zestaw biżuterii ufundowany przez Pracownię Złotniczo-Jubilerską Lecha Plewińskiego.

§7
Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 71160 o treści DE.MISS.X - gdzie X to numer przypisany konkretnej kandydatce. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów;
3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
4/ ilość głosów oddanych na poszczególne kandydatki;
5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 18.04.2015 r. podczas gali Miss Ziemi Elbląskiej oraz Miss Ziemi Elbląskiej Nastolatek 2014 w Elblągu

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1. Arkadiusz Kolpert,
2. Anna Dawid

§13
1. Osoby, które wezmą udział w plebiscycie, biorą udział w konkursie, w którym do wygrania Organizator przeznaczył nagrodę rzeczową: biżuterię ufundowaną przez Pracownię Złotniczo-Jubilerską Lecha Plewińskiego.
2. 20 kwietnia 2015 r. o godz. 10 do wszystkich uczestników Plebiscytu zostanie wysłane sms z poleceniem - napisz, jaka powinna być idealna kobieta. Kto wykona polecenie w sposób najbardziej kreatywny, tj. udzieli odpowiedzi, która najbardziej spodoba się komisji konkursowej otrzyma nagrodę.
Koszt smsa z odpowiedzią na pytanie konkursowe wynosi 1,23 zł brutto za jednego SMS.
3. Przedstawiciel Organizatora nawiąże ze Zdobywcą Nagrody kontakt telefoniczny.

§14
Wartość nagrody nie przekracza 240 zł.

§15
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 30 dni od zawiadomienia o jej przyznaniu przez Organizatora prawo do nagrody wygasa. Staje się ona nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.

§16
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu:
wyłonienia Laureatów Plebiscytu,
wyłonienia Zdobywcy Nagród,
wydania nagrody.

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§17
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§18
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§19
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§20
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

&21
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§22
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§23
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§24
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl.