Regulamin plebiscytu "Mały Książę, Mała Księżniczka Dziennika Elbląskiego 2015"

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Małego Księcia i Małą Księżniczkę w 2015 roku Dziennika Elbląskiego (zwanego dalej Plebiscytem).

Organizator:
§2.
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

Czas trwania:
§3.
Plebiscyt trwa do 28 maja 2015 r. do godz. 23.59

Uczestnicy:
§4.
1. W plebiscycie mogą brać udział dzieci w wieku do 10 lat zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.
3. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres gazeta@dziennikelblaski.pl w terminie do 25 maja 2015 roku do godz. 23:59
4. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię i nazwisko dziecka oraz miejscowość
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.

W temacie e-maila proszę napisać: Mały Książę i Mała Księżniczka 2015.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

5. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie dziennikelblaski.pl oraz w papierowym wydaniu Dziennika Elbląskiego.
7. Zdjęcia chłopców i dziewczynek zostaną zamieszczone w dwóch odrębnych galeriach.
8. Na jednym zdjęciu powinno znajdować się jedno dziecko.

Zwycięzcy:
§5.
Tytuł Małej Księżniczki otrzyma dziewczynka, której zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Tytuł Małego Księcia otrzyma chłopiec, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.


Głosowanie:

§ 6.
Głosowanie na Małego Księcia i Małą Księżniczkę odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 28 maja 2015 roku do godz. 23.59. Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 71160 o treści: w przypadku dziewczynek de.mkd.x - gdzie x to numer przypisany konkretnej kandydatce; w przypadku chłopców de.mkc.x - gdzie x to numer przypisany konkretnemu kandydatowi. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto.

§ 7.
1.Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms’ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Ogłoszenie wyników:

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie WWW.dziennikelblaski.pl. Zdjęcie Małego Księcia i Małej Księżniczki zostanie zaprezentowane na pierwszej stronie Dziennika Elbląskiego w wydaniu 1 czerwca 2015 r.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Arkadiusz Kolpert
b) Anna Dawid

Dane osobowe:

§13
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.

2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym
oraz wyrażają zgodę na ujawnienie imienia i nazwiska dziecka pod publikowanym zdjęciem z podaniem nazwy miejscowości jego zamieszkania, jak i mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Reklamacje:

§15
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 16.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§19
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§20
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§21
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.dziennikelblaski.pl