Regulamin plebiscytu na Dziewczynę Piekarczyka i Dziewczynę Tortugi

2015-06-26 11:00:32(ost. akt: 2015-06-26 11:09:29)
Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu "Dziewczyna Piekarczyka 2015 i Dziewczyna Tortugi 2015" jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Plebiscyt dotyczy wyboru Dziewczyny Piekarczyka 2015 oraz Dziewczyny Tortugi 2015.
2. Zasięg plebiscytu obejmuje powiaty elbląski i braniewski, Elbląg i Braniewo.
3. W plebiscycie mogą brać udział kandydatki od 18 roku życia.
4. Zgłoszenie zdjęcia do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres gazeta@dziennikelblaski.pl w terminie do 20 sierpnia 2015 r. do godz. 23:59.
5. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:
— zgodę kandydatki na wykorzystanie przez Organizatora jej wizerunku na potrzeby konkursu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych oraz akceptuję postanowienia regulaminu”;
— dane kandydatki: imię, nazwisko, miasto zamieszkania, datę urodzenia
— numer telefonu do kontaktu.
6. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatek i opublikowania wyników.
7. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
8. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl. Będą także prezentowane w papierowym wydaniu "Dziennika Elbląskiego".
9. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.
10. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
11. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone podczas Elbląskiego Święta Chleba.

Art. 3. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Głosowanie na Dziewczynę Piekarczyka trwa od momentu wpłynięcia przynajmniej dwóch kandydatur do 6 września 2015 r. do godz. 17.00
2. Głosowanie na Dziewczynę Tortugi rozpocznie się od momentu wpłynięcia przynajmniej dwóch kandydatur do 6 września 2015 r. do godz. 16.

Art. 4. ZASADY GŁOSOWANIA NA DZIEWCZYNĘ PIEKARCZYKA
1. Głosowanie na „Dziewczynę Piekarczyka 2015” odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 6 września 2015 r. do godziny 17.00 pod nr 71160 o treści de.dl.x – gdzie x to numer przypisany konkretnej kandydatce.
3. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z VAT.
4. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
6. Tytuł „Dziewczyna Piekarczyka 2015” otrzyma kandydatka, której zdjęcie otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów sms-owych.
7. Zdjęcie Dziewczyny Lata znajdzie się na pierwszej stronie Dziennika Elbląskiego wydania z 14 września 2015 r.

Art. 5 ZASADY GŁOSOWANIA NA DZIEWCZYNĘ TORTUGI
1. Na Dziewczynę Tortugi 2015 będzie można głosować za pomocą kuponów, tylko oryginalnych, drukowanych od poniedziałku do piątku w Dzienniku Elbląskim.
2. Kupony po prawidłowym wypełnieniu należy dostarczyć do Tawerny Tortuga przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta 1 w Elblągu.
3. Uczestnicy wysyłający kupon wyrażają zgodę na udział w Plebiscycie i akceptują warunki i zasady określone w Regulaminie.
4. Każdy Uczestnik może oddać dowolną ilość głosów.
5. Kupony dostarczone po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu i losowaniu.
6. Tytuł Dziewczyny Tortugi otrzyma kandydatka, na którą zostanie oddanych najwięcej prawidłowo wypełnionych i oryginalnych kuponów
7. Dziewczyna Tortugi otrzyma nagrodę finansową w wysokości 500 zł netto, ufundowaną przez Tawernę Tortuga

Art. 6. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:
a) realizacji Plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru nagrody.

Art. 7. KOMISJA
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Arkadiusz Kolpert
b) Anna Dawid,
c) Remigiusz Korwiel

Art. 8. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 9. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.dziennikelblaski.pl .