Regulamin plebiscytu na Super Belfra 2015

2015-09-10 10:05:51(ost. akt: 2015-10-07 08:38:05)
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia
konkursu za pomocą sms na Super Belfra Dziennika Elbląskiego 2015 (zwanego
dalej Konkursem).

§2.
Organizatorem Konkursu jest "Edytor" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej
Organizatorem).

§3.
Konkurs trwa od dnia 07 września 2015 r. do dnia 12 października 2015 r.

§4.
1. W konkursie mogą brać udział nauczyciele i nauczycielki zgłoszeni przez
uczniów do redakcji Dziennika Elbląskiego z Elbląg, Braniewa, powiatu
elbląskiego i powiatu braniewskiego.
Zgłoszenie nauczyciela/nauczycielki do udziału w konkursie następuje poprzez
nadesłanie maila wraz z krótkim uzasadnieniem na adres:
gazeta@dziennikelblaski.pl, telefonicznie pod nr 55 611-46-00 lub pocztą
tradycyjną na adres Dziennik Elbląski, ul. Rybacka 35, 82-300 Elbląg w
terminie do 5 października (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data
stempla pocztowego, w przypadku zgłoszenia telefonicznego zgłoszenia
przyjmowane są do 5 października do godz. 16).

2. Zgłoszony do udziału w plebiscycie nauczyciel ma prawo odmówić lub
zrezygnować na każdym etapie plebiscytu z dalszego w nim udziału. W takim
wypadku osoby głosujące na takiego nauczyciela nie mają prawa do zwrotu
poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów.

§5.
1. Głosowanie w konkursie odbywa się za pomocą sms'ów przesłanych pod nr
71160 (koszt jednego sms to 1,23 zł z VAT) o treści de.sb.x - gdzie x to
numer przypisany konkretnemu nauczycielowi. Tytuł Super Belfra otrzyma
nauczyciel, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych sms-ów w
Konkursie do 12 października 2015 r. do godz. 23.59.

§6.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§7.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§8.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
liczbę nadesłanych sms'ów;
podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§9.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronie internetowej
dziennikelblaski.pl 14 października 2015 r., a także na łamach "Dziennika
Elbląskiego" (termin publikacji zostanie podany w terminie późniejszym, jest
uzależniony od względów technicznych).

§10.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów,
czuwać będzie komisja w składzie:
Arkadiusz Kolpert
Anna Dawid
Natasza Jatczyńska

§11.
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w związku z Konkursem będą
przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych
Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest
Organizator.

§12.
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z
uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs-reklamacja" w
terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji
decyduje data stempla pocztowego).

§13.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§14.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

§15.
Bilingi sms'ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie
Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji
związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§16.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń,
których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub nie
zależnych od Organizatora;
udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane.

§17.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności:
jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie
Konkursu.

§18.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl.

Źródło: Dziennik Elbląski