Regulamin plebiscytu "Super Sołtys 2016" Powiatu Elbląg

2016-02-09 12:50:51(ost. akt: 2016-02-09 12:52:34)
Podziel się:
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Super Sołtysa 2016" Powiatu Elbląskiego.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 8 301 000 zł., KRS 0000009446, REGON 470532106, NIP 7291981028.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 09.02.2016 r. do 03.03.2016 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Kandydatury na "Super Sołtysa 2016" mogą zgłaszać samorządowcy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz czytelnicy i redakcja Dziennika Elbląskiego.
2. Termin zgłaszania kandydatur upływa 22.02.2016 roku o godzinie 16.
3. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie. W takim wypadku osoby głosujące na takiego sołtysa nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów.
4. Tytuł "Super Sołtysa 2016" Powiatu Elbląskiego otrzyma sołtys, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.
5. Kolejnych dwóch kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 71160 o treści DE.NPS.X - gdzie X to numer przypisany konkretnemu sołtysowi. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 9 lutego 2016 r. o godz. 12.00 i potrwa do 3 marca 2016 r. do godz. 23.00.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Super Sołtysa ze wskazaniem osoby, która zostanie "Super Sołtysem 2016" Powiatu Elbląskiego; 5/ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, którzy zostaną Srebrnym i Brązowym Sołtysem w Plebiscycie.
6/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi 11 marca 2016 roku na łamach Dziennika Elbląskiego oraz na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Arkadiusz Kolpert
2/ Anna Dawid
3/ Barbara Szyłak

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

& 16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl