Regulamin Walentynkowej Pary Dziennika Elbląskiego 2017

2017-01-17 12:45:19(ost. akt: 2017-01-17 12:45:08)
§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą sms na Walentynkową parę „Dziennika Elbląskiego” w 2017 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

Zasady plebiscytu

§3.
Plebiscyt trwa od 13 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r. do godziny 23.59.

§4.
1. W Plebiscycie mogą brać udział zdjęcia przedstawiające kobietę i mężczyznę (ukończone 18 lat). Zdjęcie nie może naruszać obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego.
2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.
3. Zgłoszenie par do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres e-mail : gazeta@dziennikelblaski.pl w terminie do 9 lutego 2017 roku do godziny 23:59.

Prawidłowe zgłoszenie pary do plebiscytu powinno zawierać:
* 1 zdjęcie;
* zgodę obu osób na zdjęciu na wykorzystanie przez Organizatora wizerunków na potrzeby Plebiscytu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych oraz akceptuję postanowienia regulaminu”;
* dane obu osób: imię, nazwisko, miejscowość oraz numery telefonów do kontaktu.
Zdjęcia zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w plebiscycie.

4. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisie internetowym Dziennika Elbląskiego oraz będą publikowane w gazetowym wydaniu Dziennika Elbląskiego.

§5.
Tytuł "Walentynkowej Pary Dziennika Elbląskiego” otrzyma para, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Plebiscycie do 10 lutego 2017 roku do godziny 23:59. Głosowanie rozpocznie się po tym, jak do redakcji dotrą minimum dwa zgłoszenia. Zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowane w „Dzienniku Elbląskim” (emisja 14 lutego 2017 roku).

Zasady głosowania
§6.
Głosowanie na Walentynkową parę „Dziennika Elbląskiego” odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 10 lutego 2017 roku do godziny 23:59 pod nr 71160 z kodem, który zostanie nadany każdej parze. Koszt sms to 1,23 zł z VAT. Każdy może wysłać dowolną liczbę sms–ów.

§7.
Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
liczbę nadesłanych sms’ów;
podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscycie odbędzie się na stronach internetowych i w papierowym wydaniu Dziennika Elbląskiego.

§11.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a)Arkadiusz Kolpert
b)Anna Dawid

Ochrona danych
§12
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§13
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych w zakresie wskazanym w § 10 oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Reklamacje

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 15.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 16.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe

§18 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§20
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.dziennikelblaski.pl.