Regulamin głosowania w Dzienniku Elbląskim na Najpopularniejszego Sportowca Amatora Rozgrywek MOSiR

2017-02-20 22:32:05(ost. akt: 2017-02-20 22:32:00)
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia głosowania w Dzienniku Elbląskim w konkursie na Najpopularniejszego Sportowca Amatora. Organizatorem głosowania jest spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 8 301 000 zł., KRS 0000009446, REGON 470532106, NIP 7291981028 (organizatorem plebiscytu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu).

§3.
Głosowanie w Dzienniku Elbląskim trwa od dnia 20 lutego 2017 r. do 10 marca 2017 r. do godz. 23.59.

§4.
W plebiscycie biorą udział sportowcy-amatorzy nominowani do tytułu przez Kapitułę Plebiscytu. Listę przygotowuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

§5
Każdemu sportowcowi-amatorowi zostanie przyznany unikalny kod, który wraz z imieniem i nazwiskiem zostanie umieszczony na stronach www.dziennikelblaski.pl oraz w papierowym wydaniu Dziennika Elbląskiego.

§ 6.
Głosowanie na najpopularniejszego sportowca amatora odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych pod numer 71160 do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 23.59. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł brutto.

§ 7.
1. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły
w głosowaniu.
2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms’ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
1. Protokół z wynikami zostanie przekazany Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Elblągu, który dokona zsumowania liczby głosów oddanych w oddzielnych plebiscytach zorganizowanych przez Dziennik Elbląski oraz Telewizję Elbląską i Elbląski Dziennik Internetowy www.info.elblag.pl. W ten sposób zostanie wyłoniony
zwycięzca plebiscytu.

2. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas Elbląskiej Gali Sportowej, organizowanej przez Urząd Miejski w Elblągu.

§11.
Nad prawidłowością przebiegu głosowania, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Arkadiusz Kolpert,
b) Anna Dawid

§12
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z głosowaniem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z głosowaniem jest Organizator.

§13
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby głosowania oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące głosowania należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§15.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

&16.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17
Bilingi sms’ów nadesłanych w głosowaniu będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją głosowania i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu głosowania, jeżeli nastąpiły one
wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie głosowania.

§20
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.dziennikelblaski.