Regulamin Miss Czytelników Dziennika Elbląskiego

2017-03-06 14:20:28(ost. akt: 2017-03-06 14:20:26)
Podziel się:
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Miss Czytelników Dziennika Elbląskiego 2017.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 8 301 000 zł., KRS 0000009446, REGON 470532106, NIP 7291981028. Współorganizatorem plebiscytu jest Agencja Marketingowo-Reklamowa Lider z Elbląga, organizator wyborów Miss Ziemi Elbląskiej i Miss Ziemi Elbląskiej Nastolatek 2017 r.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 03.03.2017 r. do 20.04.2017 r. do godz. 23.59.

§4
W plebiscycie biorą udział finalistki wyborów Miss Ziemi Elbląskiej 2017 w kategorii dorosłej i nastolatek.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
Tytuł Miss Czytelników Dziennika Elbląskiego uzyska kandydatka, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu. Otrzyma ona zestaw biżuterii ufundowany przez Pracownię Złotniczo-Jubilerską Lecha Plewińskiego.

§7
Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 71160 o treści DE.MISS.X - gdzie X to numer przypisany konkretnej kandydatce. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów;
3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
4/ ilość głosów oddanych na poszczególne kandydatki;
5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 22.04.2017 r. podczas gali Miss Ziemi Elbląskiej oraz Miss Ziemi Elbląskiej Nastolatek 2017 w Elblągu

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1. Arkadiusz Kolpert,
2. Anna Dawid

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§15
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§16
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

&17
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§20
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.dziennikelblaski.pl.