Regulamin konkursu "Biurko moich marzeń"

2017-11-10 08:14:36(ost. akt: 2017-11-10 09:04:36)

§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Biurko moich marzeń” (zwanego dalej konkursem), w którym do wygrania jest biurko o wartości 450 zł §2

Organizatorem konkursu jest GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).§3

Konkurs trwa od dnia 10 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.§4

W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu, ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5.1.
W papierowym wydaniu „Dziennika Elbląskiego” opublikowanych zostanie sześć kuponów, które zostaną zamieszczone 10, 17, 24 listopada oraz 1, 8 i 15 grudnia 2017 r. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie rysunku pt. „Biurko moich marzeń” oraz zebranie przynajmniej trzech oryginalnych kuponów konkursowych z Dziennika Elbląskiego. Rysunek może zostać wykonany dowolną metodą plastyczną w formacie max - A4.

5.2. Prawidłowo zgłoszona praca do konkursu powinna zawierać:
— przynajmniej trzy kupony oryginalne wycięte z Dziennika Elbląskiego
— rysunek wykonany dowolną techniką pod tytułem „Moje wymarzone biurko”
— dane osobowe autora pracy: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego

5.3. Tak przygotowane prace należy dostarczyć do redakcji Dziennika Elbląskiego przy ul. Rybackiej 35 w Elblągu do dnia 15 grudnia 2017 r. Kupony i rysunek można dostarczyć również tradycyjną pocztą na w/w adres. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Zgłoszenie pracy do Organizatora oznacza :

- wyrażenie zgody na przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu i zgodnego z nim postępowania;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Czytelnika na potrzeby konkursu;
- wyrażenie zgody na opublikowanie nadesłanych prac na stronie HYPERLINK "http://www.dziennikelblaski.pl" www.dziennikelblaski.pl oraz w papierowym wydaniu dziennika Elbląskiego oraz w innych publikacjach wydawanych przez Organizatora;
- wyrażenia zgody na zniszczenie nadesłanego rysunku po zakończeniu konkursu;
- wyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie osoby, która nie ukończyła 18 – tego roku życia;

5.5. Prace plastyczne nadesłane na konkurs nie mogą naruszać obowiązującego prawa oraz norm społecznych i moralnych.§6.1.
Spośród nadesłanych prac konkursowych, komisja oceniająca, w skład której wchodzą :
Arkadiusz Kolpert,
Aleksandra Szymańska
Mario Bojadzijew
wybierze zwycięską pracę.

6.2.
Autor zwycięskiej pracy otrzyma w nagrodę biurko o wartości do 450 zł.

§7.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na stronach internetowych „Dziennika Elbląskiego" i w jego papierowym wydaniu. §8

Z chwilą wydania nagrody majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy przechodzą na Organizatora. 


§9

Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w związku z konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.§10

Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).§11.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.§12.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.§13

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.§14.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.§15.

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym HYPERLINK "http://www.dziennikelblaski.pl/"www.dziennikelblaski.pl