Rodzinnie znaczy aktywnie - projekt TPD

2020-03-23 21:00:00(ost. akt: 2020-03-23 13:52:27)

Autor zdjęcia: Nathan Dumlao/Unsplash

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu pn. „Rodzinnie znaczy aktywnie - integralny program wsparcia rodzin w Elblągu i powiecie elbląskim”.
Rekrutacja jest prowadzona od 23.03.2020 r. do 06.04.2020 r.


Głównym celem projektu jest: zwiększenie poziomu aktywności społecznej trzydziestu osób (siedemnastu kobiet i trzynastu mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin wielodzietnych (11 rodzin) zamieszkałych na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego poprzez wykorzystanie instrumentów o charakterze społecznym w okresie 02.03.2020-31.03.2021.

Bezpośrednim uczestnikom projektu oferujemy:

profesjonalne poradnictwo dla rodzin: psycholog, prawnik, pedagog;
zajęcia wzmacniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny: dla osób dorosłych warsztaty w zakresie agresji, uzależnień, skutecznej komunikacji z dzieckiem, Szkoła dla Rodziców, zajęcia wzmacniające umiejętności psychospołeczne prowadzone przez specjalistę ds. wizerunku, promujące zdrowy tryb życia oraz wsparcie psychologa, opieka i zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i integrację ze środowiskiem lokalnym: zajęcia rozwijające umiejętności spędzania czasu wolnego: plastyczne, muzyczne, teatralne, informatyczne, festyn rodzinny z udziałem animatora, wyjazd integracyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania dokumentów:
mailowo na adres: tpdzo@o2.pl

Więcej informacji na stronie www.tpd.elblag.com.pl oraz pod numerem telefonu: 55 233 82 10 od pon. do czwartku w godzinach od 09.00 do 14.00.

Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem dostępny również w Biurze TPD w Elblągu przy ul. 1 Maja 37, adres e-mail: tpdzo@o2.pl, tel./fax - 55 233 82 10

W okresie ogłoszonego stanu epidemii w kraju uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Liderem projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu.
Okres realizacji projektu: 2020-03-02 - 2021-03-31
Całkowita wartość projektu wyniesie: 244 876,25 zł
Wkład Unii Europejskiej: 208 144,81 zł

Projekt pn. „Rodzinnie znaczy aktywnie - integralny program wsparcia rodzin w Elblągu i powiecie elbląskim” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00: Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00: „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

UM w Elblągu