Regulamin: Dziewczyna Lata 2021

2021-06-04 09:52:08(ost. akt: 2021-06-12 21:18:16)
§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu Dziewczyna Lata 2021 (zwanego dalej Plebiscytem).

§2

Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, tel. 89 539 77 00. NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, REGON 470532106.

§3

Plebiscyt trwa od dnia 04.06.2021 r. do 25.08.2021 r.

§4

Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5

W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6

1. W plebiscycie mogą brać udział tylko pełnoletnie kandydatki. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać wyłącznie osoba pełnoletnia.

2. Zgłoszenia przyjmujemy do 20.08.2021 do godziny 10.00.

3. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia na adres:

powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl

powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl

powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl

powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl

powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl

powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl

powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl

powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl

powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl

powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl

powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl

powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl

powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl

powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl

powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl

powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl

powiat olsztyński i Olsztyn: ro@gazetaolsztynska.pl

powiat elbląski i Elbląg : gazeta@dziennikelblaski.pl

4. Każda uczestniczka może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa.

5. Wymieniona w §13 Komisja ma prawo nie dopuścić zgłaszającej się osoby do udziału w Plebiscycie.

6. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby zameldowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W plebiscycie na terenie danego powiatu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zameldowane na terenie danego powiatu.

7. Prawidłowe zgłoszenie do Plebiscytu powinno zawierać:

- zgodę kandydatki na wykorzystanie przez Organizatora jej wizerunku na potrzeby plebiscytu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i akceptuję postanowienia regulaminu”.

- dane kandydatki: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia

- numer telefonu do kontaktu.

- fotografię

W temacie e-maila należy wpisać: Dziewczyna lata 2021.

8. Zdjęcie nie może naruszać obowiązującego prawa i norm społeczno - moralnych

9. Rozmiar fotografii nie może przekraczać 5 MB

10. Fotografia powinna być wyraźna i czytelna

11. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatek i opublikowania wyników.

12. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.

§7 Plebiscyt "Dziewczyna Lata 2021" jest rozgrywany na poziomie powiatowym oraz regionalnym.

1. Tytuł "Dziewczyna Lata" w danym powiecie (powiat olsztyński i Olsztyn oraz powiat elbląskim i Elblągu tworzą wspólne kategorie) otrzymają kandydatki, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w danym powiecie.

2. Tytuły zostaną przyznane w tych powiatach (wspólnie w powiecie olsztyńskim i Olsztynie oraz powiecie elbląskim i Elblągu), w których będzie 5 i więcej zgłoszeń. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń kandydatki uczestniczą tylko w klasyfikacji regionalnej.

3. Tytuł regionalny (województwo warmińsko-mazurskie) otrzyma kandydatka, która uzyska największą liczbę głosów ze wszystkich powiatów.


§8
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany kandydatce z danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 2,46 zł brutto.
Głosowanie rozpocznie się z chwilą otrzymania pierwszych zgłoszeń i potrwa do 25 sierpnia 2021 r. do godz. 23.59.

Na stronach internetowych widoczne będą rankingi, które mogą zostać wyłączone przed końcem głosowania.

§9

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§10

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§11

Protokół powinien zawierać:

1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególne kandydatki ze wskazaniem laureatek. 5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§12

Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Olsztyńskiej, Dziennika Elbląskiego i tygodników lokalnych Grupy WM oraz na stronach internetowych Grupy WM:

§13

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

Igor Hrywna
Dawid Zmuda
Mirosław Wieczorek


§14

1. Dane osobowe czytelników będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora (dane kontaktowe w § 2), którym jest Organizator w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących Plebiscytu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie czytelnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie czytelnicy mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli czytelnicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu Plebiscytu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane przez czytelników dane osobowe zostaną zniszczone.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
11. Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Czytelnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Czytelników głosujących w Plebiscycie. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu czytelników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-10 z tą różnicą, iż celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

& 16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Nin8ejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl