ZIELONA ŁAWECZKA edycja 2022

2022-05-09 06:01:00(ost. akt: 2022-05-09 08:06:32)

Autor zdjęcia: Pixabay

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.
Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Organizatorzy, angażując mieszkańców chcą pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

Maksymalna wartość grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 2520 zł. W skład grantu wchodzi:
- dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
- bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
- wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 2000 zł;
ławka parkowa – wartość 520 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 2000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez sędziów.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?
Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

Na stronie konkursu znajduje się wiele wskazówek i inspiracji oraz ciekawych linków i artykułów.
Ponadto, na stronie konkursu znajdują się podpowiedzi jak krok po kroku wykonać zadania konkursowe. Zajrzyjcie do Planu Działań.

WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ I DO 1 CZERWCA 2022 R. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT.

Wszystkie zwycięskie zespoły będą mogły skorzystać z konsultacji z architektem krajobrazu, który doradzi jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

CEL PROJEKTU
zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
zapobieganie utracie wody;
zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

TŁO PROJEKTU
Osiedla są często betonowymi pustyniami – zarówno pod względem braku zieleni, jak i kontaktów międzyludzkich. Podejmowane przez mieszkańców prace ogrodnicze mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje pomiędzy sąsiadami. Chcemy, aby w wyniku działań prowadzonych w ramach tego projektu, oba te aspekty uległy pozytywnej zmianie.

OPIS PROJEKTU
Realizatorami projektu „Zielona ławeczka” są zespoły sąsiedzkie złożone z mieszkańców budynków przystępujących do projektu. Każdy zespół musi składać się z co najmniej 5 osób. Powstała grupa wybiera teren wokół miejsca zamieszkania do modernizacji i zachęca innych sąsiadów do współpracy, starając się zebrać jak najwięcej osób.

W działania zespołu konkursowego musi zostać zaangażowany również administrator terenu (przedstawiciel wspólnoty, spółdzielni lub samorządu). Po stronie administracji leży zapewnienie pozwolenia na zagospodarowanie wybranego terenu. Administracja udostępnia też konto bankowe, na które zostaną przelane środki w przypadku otrzymania przez zespół grantu. Przystępując do konkursu wymagane jest przysłanie skanu deklaracji administratora terenu. Wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Zespół sporządza plan miejsca wybranego do modernizacji oraz wykonuje zdjęcia dokumentujące stan aktualny, oraz zdjęcie zespołu sąsiedzkiego. Następnie wykonuje wstępny projekt aranżacji terenu. Projekt nasadzeń zieleni
i rozwiązań z zakresu retencji wody musi zawierać wykaz wykorzystanych roślin, niezbędnych elementów, jak również orientacyjny kosztorys projektu.

Projekt, oprócz zieleni musi uwzględniać usytuowanie zielonej ławeczki, która będzie stanowiła centrum spotkań mieszkańców obszaru poddanego modernizacji. Dodatkowo projekt może zawierać usytuowanie zbiornika na wodę deszczową bądź inne elementy retencji. Ławeczka jest, w zamierzeniu, miejscem spotkań okolicznej społeczności i powinna wzmacniać kontakty międzyludzkie, jak również stymulować mieszkańców do dbania o otoczenie domu, odnowione wspólnym wysiłkiem. Zielona ławeczka zostanie dostarczona przez organizatora konkursu zespołom, które uzyskają grant.

Zespół organizuje spotkanie sąsiedzkie w celu poinformowania społeczności sąsiedzkiej o planowanej przebudowie i zachęcenia do wspólnej inicjatywy. Celem zebrania jest uzyskanie akceptacji środowiska wszystkich mieszkańców budynku/ów dla projektu „Zielona ławeczka”.

Do 1 czerwca 2022 r. zespół przesyła do organizatora zgłoszenie, zawierające projekt ogrodu i relację z przeprowadzonych konsultacji.

Wszystkie zespoły będą mogły skorzystać z konsultacji z ekspertem w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

Organizator ocenia przesłane projekty i wybiera najlepsze do dofinansowania. Preferowane będą te, gdzie widoczna będzie duża zmiana na korzyść w wyglądzie zagospodarowywanego terenu. Sędzią w konkursie będzie architekt krajobrazu z Katedry Architektury Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie oraz przedstawiciele organizatora. Pomoc profesjonalistów z SGGW spowoduje, że końcowy efekt przebudowy będzie harmonijnie wkomponowany w otoczenie. Powstałe w jego wyniku miniogrody będą estetyczną wizytówką projektu.

Najlepszym zespołom przyznane zostaną granty w postaci środków finansowych na zakup roślin, podłoża, innych elementów aranżacji ogrodu (wymienionych w przesłanym kosztorysie) i elementów retencji wody oraz nagroda rzeczowa w postaci tytułowej „Zielonej ławeczki” (ławka powinna zostać umieszczona zgodnie z projektem). Lista nagrodzonych projektów zostanie ogłoszona w czerwcu 2022 r.

Granty na realizację projektu zostaną przekazane na konto bankowe zarządcy terenu. Podstawą będzie umowa darowizny zawarta pomiędzy Fundacją BOŚ a zarządcą terenu.

W regulaminie konkursu określone zostały warunki realizacji projektu, w tym zadania do wykonania oraz maksymalna kwota grantu. Założono, że wszystkie prace techniczne przeprowadzane będą we własnym zakresie przez mieszkańców – członków zespołu sąsiedzkiego.

Po założeniu miniogrodu zespół przesyła (do 30 września 2022 r.) sprawozdanie z wykonanych prac oraz dokumentację fotograficzną.SPOSÓB KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU

Projekt zarządzany jest przez stronę internetową zielonalaweczka.pl

Strona umożliwia komunikację z uczestnikami, składanie wniosków o grant, zamieszczanie propozycji projektów konkursowych, ocenianie ich, zadawanie pytań, publikację aktualności itp.

Na stronie zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dot. organizacji konkursu tj. regulamin, terminarz, rodzaj i wysokość grantów itp.

Strona jest również małą encyklopedią wiedzy dotyczącej urządzania terenów zieleni w osiedlach miejskich. Zostały na nim zamieszczone artykuły poświęcone tematyce zakładania ogrodów miejskich oraz linki do stron pogłębiających tę wiedzę. Można zapoznać się z inspiracjami przygotowanymi przez studentów architektury krajobrazu, jak również z katalogiem prac przedstawiających ciekawe projekty form podwórkowych, które można wkomponować w przestrzeń publiczną.

W zakładce Plan działań są opisy zadań i podpowiedzi, które ułatwią ich realizację.

Zespoły rejestrują się do konkursu oraz zamieszczają materiały z działań konkursowych poprzez stronę zielonalaweczka.pl. Na etapie składania wniosku nie ma konieczności wysyłania żadnych dokumentów drogą pocztową – cała komunikacja odbywa się internetowo.