Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022

2022-06-10 10:00:00(ost. akt: 2022-06-10 09:29:48)

Autor zdjęcia: W-MODR

Do 7 lipca na terenie naszego województwa odbywać się będą spotkania organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola. Spotkanie na terenie powiatu elbląskiego odbędzie się już 10 czerwca.
Honorowy patronat nad spotkaniami objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, Ministerstwo Aktywów Państwowych i wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą III Krajowym Dniom Pola 2022 w Poświętnym, odbywającym się pod hasłem „#rolnictwo przyszłości”.

Celem organizacji II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Podczas wydarzenia rolnicy będą mogli porównać, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych, sposoby ochrony roślin i rodzaje nawożenia. W programie spotkań przewidziano m.in.: praktyczne sesje na poletkach demonstracyjnych, wykłady przedstawicieli nauki oraz konsultacje z doradcami.

— Podczas 19 spotkań powiatowych prezentować będziemy poletka demonstracyjne zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego oraz roślin bobowatych, które prowadzone są z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, a w szczególności zastosowania odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi wpisanych na listę odmian zalecanych do uprawy w rejonie Warmii i Mazur — informują organizatorzy wydarzenia.

W czasie sesji praktycznych w gospodarstwach rolnych uczestnicy naocznie będą mogli porównać poziom plonowania oraz odporności na agrofagi. Podczas części teoretycznej spotkań rolnicy zapoznają się z najnowszymi technologiami uprawy, a także będą mieli możliwość konsultacji z ekspertami i doradcami nt. metod uprawy zastosowanych na poletkach demonstracyjnych, metod integrowanej ochrony roślin, prowadzenia monitoringu agrofagów oraz ich wpływu na ochronę środowiska naturalnego i zachowania różnorodności biologicznej. Wiedza zdobyta podczas spotkań umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność.

— Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy w zakresie demonstracji roślinnych — przekazują organizatorzy.

Dni Pola w powiecie elbląskim odbędą się w piątek 10.06.2022 na polach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Rychlikach.


Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Pani Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386, e-mail: a.soltysiak@w-modr.pl.