Most Wyszyńskiego wymaga natychmiastowego remontu. Trwa postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji

2023-01-26 14:08:00(ost. akt: 2023-07-03 21:08:06)
archiwum DE

archiwum DE

Autor zdjęcia: EG

Most Kardynała Wyszyńskiego to jeden z dwóch mostów prowadzący przez rzekę Elbląg i do trasy wylotowej z miasta. Od lat jest bardzo mocno eksploatowany. Obecnie potrzebuje pilnego remontu, gdyż jego dalsza degradacja może doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej.
Most Kardynała Wyszyńskiego został zbudowany w latach 1956-58 jako Most Grunwaldzki nad rzeką Elbląg i ciągiem ulic: Panieńska – Bulwar Zygmunta Augusta. Został otwarty i oddany do użytkowania w grudniu 1958 r., dwukrotnie remontowany — w 1997 i 2012 r. To jeden z dwóch mostów prowadzący przez rzekę Elbląg i do trasy wylotowej z miasta, obecnie bardzo mocno eksploatowany.

O tym, że most Kardynała Wyszyńskiego potrzebuje pilnego remontu, mówiło się już pod koniec 2021 roku. Wówczas na jednym z posiedzeń komisji gospodarki wiceprezydent Janusz Nowak przyznał, że obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym i miasto ma zamiar zamówić ekspertyzę, pozwalającą dokładniej ocenić jego stan techniczny.

Może dojść do katastrofy budowlanej?

W opracowanej w maju 2022 roku ekspertyzie stwierdzono, iż ogólny stan techniczny konstrukcji mostu jest dostateczny, natomiast stan techniczny podpór i elementów wyposażenia – z wyjątkiem dylatacji, które wymagają wymiany – jest dobry.

W dokumencie wskazano, że obiekt wymaga natychmiastowego remontu wraz ze wzmocnieniem ustroju nośnego, a pozostawienie obiektu w obecnym stanie bez podjęcia prac remontowo-modernizacyjnych doprowadzi do dalszej degradacji ustroju, a w konsekwencji – może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Podkreślono, że bezwzględnie należy wyremontować przeguby gerberowskie i wymienić dylatacje. Stwierdzono też, że warunkowo można dopuścić na obiekcie ruch pojazdów o masie całkowitej 30 ton.

W ekspertyzie zaznaczono, że w przypadku stwierdzenia powstania nowych uszkodzeń lub znacznego pogorszenia się stanu technicznego obiektu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie autorów ekspertyzy lub niezwłocznie podjąć działania w celu ograniczenia możliwości eksploatacyjnych obiektu.
Zaznaczono, że modernizacja obiektu musi być poprzedzona opracowaniem stosownej dokumentacji technicznej.

Określono, że ważność warunków dalszej eksploatacji obiektu ustala się na koniec 2023 r. pod warunkiem braku znacznego pogorszenia się stanu technicznego obiektu.

Władze miasta ogłosiły przetarg związany z przebudową omawianego mostu wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań klasy C i klasy II.
Lista niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych wskazanych w przetargu to wzmocnienie i naprawa ustroju nośnego, naprawa przegubów wraz z wymianą dylatacji, wymiana nawierzchni na całym obiekcie wraz z dojazdami, wybudowanie kolektora odprowadzającego wody opadowe, naprawa schodów skarpowych i wprowadzenie ewentualnych zmian w organizacji ruchu.

Termin składania ofert od podmiotów zainteresowanych wykonaniem wskazanej inwestycji minął, a Urząd Miejski w Elblągu przekazał, że w odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty. Firma Arkobi z Gdańska wyceniła realizację zamówienia na kwotę 327 tys. zł a Pracownia Projektowa Mid z Gdańska na kwotę 359 tys. zł. Urząd Miejski w Elblągu poinformował, że na realizację zadania chce przeznaczyć 350 tys. zł. Aktualnie trwa rozpatrywanie nadesłanych ofert.

Remont mostu ma kosztować 8,2 mln zł. Rozpoczęcie pierwszych prac przewiduje się w 2023 roku a zakończenie w 2025 roku, kierowcy powinni więc przygotować się na spore utrudnienia.

Władze miasta już niejednokrotnie wspominały o konieczności rozładowania korków na trasie wylotowej z miasta i budowie nowego, dodatkowego mostu. W ubiegłym roku ogłoszono nawet przetarg.

Dotyczył on budowy nowego mostu przez rzekę Elbląg wraz z wybudowaniem połączenia drogowego, które miało za zadanie poprawę dostępności do węzła drogowego Elbląg Południe na skrzyżowaniu dróg S7 i S22. Zakres zamówienia obejmował m.in. sporządzenie analizy wariantowej lokalizacji nowego mostu przez rzekę Elbląg wraz z drogami dojazdowymi stanowiącymi połączenie al. Tysiąclecia z ul. Warszawską przez ul. Sopocką, Zagonową i ul. Dojazdową w Elblągu i opracowanie rozwiązań projektowych dla wariantu optymalnego, zaakceptowanego przez zamawiającego.

Miasto wyceniło wykonanie tego projektu na kwotę 71 1382,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta — okazała się za droga. Firma, która chciała się podjąć realizacji dokumentacji projektowej, wyceniła zamówienie na kwotę niespełna 2,5 mln zł. Różnica w kalkulacji kosztów była, jak widać, ogromna. Z powodu braku pieniędzy w budżecie miasta zrezygnowano w najbliższym czasie z wielu inwestycji, w tym także z tej.
Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci