Elbląg: Most Wyszyńskiego wymaga natychmiastowego remontu. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej

2023-04-03 16:34:27(ost. akt: 2023-07-03 15:39:51)

Autor zdjęcia: EG

O tym, że most Kardynała Wyszyńskiego potrzebuje pilnego remontu, mówiło się już pod koniec 2021 roku. W opracowanej w maju 2022 roku ekspertyzie stwierdzono, że pozostawienie obiektu w obecnym stanie może doprowadzić do katastrofy budowlanej.
W dokumencie stwierdzono, iż ogólny stan techniczny konstrukcji mostu jest dostateczny, natomiast stan techniczny podpór i elementów wyposażenia – z wyjątkiem dylatacji, które wymagają wymiany – jest dobry.

W ekspertyzie wskazano, że obiekt wymaga natychmiastowego remontu wraz ze wzmocnieniem ustroju nośnego, a pozostawienie obiektu w obecnym stanie bez podjęcia prac remontowo-modernizacyjnych doprowadzi do dalszej degradacji ustroju, a w konsekwencji – może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Podkreślono, że bezwzględnie należy wyremontować przeguby gerberowskie i wymienić dylatacje. Stwierdzono też, że warunkowo można dopuścić na obiekcie ruch pojazdów o masie całkowitej 30 ton.

W ekspertyzie zaznaczono, że w przypadku stwierdzenia powstania nowych uszkodzeń lub znacznego pogorszenia się stanu technicznego obiektu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie autorów ekspertyzy, lub niezwłocznie podjąć działania w celu ograniczenia możliwości eksploatacyjnych obiektu.
Zaznaczono, że modernizacja obiektu musi być poprzedzona opracowaniem stosownej dokumentacji technicznej.

Określono, że ważność warunków dalszej eksploatacji obiektu ustala się na koniec 2023 r. pod warunkiem braku znacznego pogorszenia się stanu technicznego obiektu.

Władze miasta ogłosiły przetarg związany wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy omawianego mostu wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań klasy C i klasy II.

Lista niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych wskazanych w przetargu to wzmocnienie i naprawa ustroju nośnego, naprawa przegubów wraz z wymianą dylatacji, wymiana nawierzchni na całym obiekcie wraz z dojazdami, wybudowanie kolektora odprowadzającego wody opadowe, naprawa schodów skarpowych i wprowadzenie ewentualnych zmian w organizacji ruchu.

Urząd Miejski w Elblągu przekazał, że w odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty. Konsorcjum firm Pylon i Akrobi z Gdańska z wyceniło realizację zamówienia na kwotę 327 tys. zł i to właśnie ono wykona dokumentację projektową. Dodajmy, że to firma Akrobi wykonała ekspertyzę, w której stwierdzono, że most Wyszyńskiego wymaga natychmiastowego remontu.

Remont mostu ma kosztować 8,2 mln zł. Rozpoczęcie pierwszych prac przewiduje się w 2023 roku a zakończenie w 2025 roku, kierowcy powinni więc przygotować się na spore utrudnienia.