Projekt ws. planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu w wykazie prac Rady Ministrów

2023-07-19 12:59:29(ost. akt: 2023-07-19 13:09:14)

Autor zdjęcia: Zarząd Portu Morskiego Elbląg

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu.
Aktualnie dla wód portu morskiego w Elblągu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Istotą rozwiązań przyjętych w projekcie rozporządzenia jest przyjęcie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu — wskazano.

Jak czytamy w projekcie, "obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja procesów gospodarowania w polskich obszarach morskich, zdefiniowanych w ustawie z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej stanowi przesłankę przemawiającą za koniecznością kompleksowego uregulowania procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym wód portu morskiego w Elblągu".

"Głównym celem przyjęcia planu jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Elblągu. Plan umożliwi koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zrównoważony, tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych" — podkreślono.

Jak podano, plan pozwoli ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz otoczeniem, zapewni trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń. Zakłada się również, że plan umożliwi osiągnięcie celów wynikających z krajowych dokumentów strategicznych. Plan będzie stanowił podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów wód portu morskiego w Elblągu.

Plan — jak zaznaczono — będzie narzędziem równoważenia interesów wykorzystania przestrzeni morskiej, ponieważ diagnozuje przestrzenne uwarunkowania rozwoju, określa elementy składowe układu przestrzennego i ich wzajemne relacje oraz wskazuje ich pożądany kształt. Plan przyznaje priorytety wybranym sposobom wykorzystania i zapewnia spójność całości proponowanych rozwiązań. Służy temu przyznawanie akwenom wydzielonym w planie funkcji podstawowej, określającej wiodące przeznaczenie akwenu, którego nie mogą zakłócać inne sposoby jego wykorzystania. Wprowadza też istotne nakazy, zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z wód portu morskiego w Elblągu, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż.

W projekcie wskazano także akweny, na których warto lokować takie sposoby zagospodarowania obszarów, których jednoczesne występowanie przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

Analiza uwarunkowań wykonana w ramach planu wskazuje na potrzebę zabezpieczenia przestrzeni portu morskiego w Elblągu dla takich działań, jak rozbudowa potencjału gospodarki morskiej opartej na funkcjach sieci portów morskich oraz zapewnienie możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi morskiej.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Infrastruktury. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał tego roku.

Przypomnijmy — trwa spór między samorządem Elbląga a Ministerstwem Infrastruktury co do tego, kto ma pogłębić tor wodny w porcie w Elblągu na rzece Elbląg. Chodzi o 800 metrów toru wodnego. Sporny odcinek niespełna kończący się bezpośrednio w porcie w Elblągu. Samorząd Elbląga i spółka zarządzająca portem uważają, że powinny go pogłębić Skarb Państwa i Urząd Morski w Gdyni. MI i Urząd Morski w Gdyni wskazują natomiast, że to zadanie zarządu portu, który obecnie jest spółką komunalną.

Kilka miesięcy temu Ministerstwa Infrastruktury i Aktywów Państwowych zwróciły się do samorządu Elbląga z propozycją dokapitalizowania spółki komunalnej zarządzającej portem. Resorty chcą przekazać 100 mln zł — w zamian za większościowy pakiet udziałów w spółce — i tym samym dofinansować niezbędne inwestycje rozwojowe w porcie.

PAP