Co zrobić ze starymi oponami? Na pewno nie podrzucać pod śmietnik

2023-11-08 08:45:30(ost. akt: 2023-11-08 08:47:27)

Autor zdjęcia: Straż Miejska w Elblągu

— Niestety już jest... niezmiennie... nadszedł... Sezon na podrzucanie letnich opon pod śmietniki — przekazuje Straż Miejska w Elblągu i przypomina, co zrobić ze starymi oponami.
— Mieszkańcy Elbląga w Zakładzie Utylizacji Odpadów przy ul. Mazurskiej 42 mogą pozostawić zużyte opony — 4 sztuki na 1 rok na jedno gospodarstwo domowe w ramach i tak już ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ZUO nie świadczy usługi transportu, dlatego opony należy dostarczyć do zakładu samodzielnie — wyjaśnia Straż Miejska w Elblągu.

I tłumaczy: — Opony pozostawione pod/przed/na obudowie śmietnikowej zostaną wywiezione na Twój koszt. Pytasz dlaczego? Twoja wspólnota, Twój zarządca, Twoja spółdzielnia musi zamówić transport tych opon, a kosztami obciąży lokatorów — wszystkich — Ciebie również.

— Widzisz, że ktoś podrzuca opony pod Twój śmietnik? Zareaguj. Nie pozwól, abyś to Ty za to zapłacił — dodają strażnicy miejscy z Elbląga.

Przypominamy:

• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Elblągu znajduje się przy ul. ul. Mazurskiej 42. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce w ZUO, w którym mogą oni pozostawić posegregowane odpady komunalne z gospodarstwa domowego. Obsługa placu i zagospodarowanie odpadów przekazanych do PSZOK jest sfinansowane z opłat mieszkańców wniesionych do właściwego urzędu za odbiór odpadów. Przekazanie odpadów na PSZOK nie wymaga dodatkowej opłaty. Wyjątek stanowi limitowana ilość gruzu (do 1,5 tony/1 rok/1 gospodarstwo domowe) oraz zużyte opony (do 4 sztuk/1 rok/1 gospodarstwo domowe) – ilości powyżej limitu wymagają dopłaty według cennika.

ZUO Elbląg nie świadczy usługi transportu, dlatego odpady posegregowane w gospodarstwie domowym (papier, szkło, plastik, metal, bioodpady, gabaryty, popiół, styropian, opony, gruz z remontu, odpady niebezpieczne m.in. zużyta elektronika, leki, baterie i inne) należy dostarczyć do zakładu samodzielnie lub za pośrednictwem innej firmy. Każdy mieszkaniec gminy ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie w budynku Wagi.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne), przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony w ilości nie większej niż 4 sztuki/rok/gospodarstwo domowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, typu gruz, stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 1,5 tony/rok/gospodarstwo domowe.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym choinki (drzewka i gałęzie świąteczne).